Vad är en SIP?

SIP – eller Samordnad Individuell Plan – är ett verktyg för att förbättra samverkan kring bland andra personer med funktionsnedsättning. Kan en SIP vara en del av lösningen på de stora samverkanssvårigheter som många anhöriga upplever?

sipHallå där Rebecca Hedenstedt, koordinator för utvecklingsarbetet kring SIP!

Vad är en SIP egentligen?

– SIP är en plan där man skriver ner vem som gör vad från verksamheter inom socialtjänsten respektive hälso-och sjukvården. SIP finns lagstadgat sedan 2010 i Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen och används för att det ska bli tydligt vem som gör vad för såväl brukaren som verksamheterna. En SIP kan hjälpa till så att brukaren inte ”faller mellan stolarna” eller blir hänvisad fram och tillbaka mellan verksamheter.

Är en SIP alltid frivillig?

– Ja. Det går inte att upprätta en SIP om brukaren inte vill men det är viktigt att personalen ser till att brukaren får ordentligt med information om SIP så att hen inte tackar nej för att hen inte vet vad en SIP är eller hur det går till.

Vem kan initiera en SIP?

– Brukare eller anhöriga kan efterfråga en SIP om de tycker att det skulle vara till hjälp. De kan fråga efter information hos den verksamheten de har kontakt med. De som jobbar i alla verksamheter inom socialtjänsten och alla verksamheter inom hälso -och sjukvården kan ta initiativ till SIP om de ser att brukaren har behov av samordning. Andra verksamheter som skola, Försäkringskassan, Arbetsförmedling m fl. kan ta initiativ till SIP och bör vara med när en SIP upprättas om brukaren vill det.

Vad hoppas ni att arbetet med SIP kommer att innebära för föräldrar till barn med NPF?

– Vi hoppas att SIP ska leda till att t.ex. föräldrarna till barn med NPF ska få mer samordnad hjälp. Att verksamheterna planerar sitt arbete ihop och att föräldern inte måste samordna de insatser som ges från aktörerna. Förhoppningen är att det sparar tid och energi för föräldrarna och att hjälpen i sig blir mer effektiv. Vi hoppas att det leder till att barn och föräldrar blir mer delaktiga i de insatser socialtjänsten och hälso- och sjukvården ger. Det blir tydligt för brukaren och personal vem som gör vad, i vilken ordning och att arbetet också följs upp. Den huvudman som har huvudansvar för planen brukar i praktiken utse en person som brukaren kan kontakta om den har frågor om planen.

Läs mer om Sip hÄR >>


Dela detta: