Socialtjänstlagen, SoL

En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL). Den gäller för alla medborgare i Sverige och är en av våra ramlagar. Den ger varje kommun stora möjligheter att utforma sina verksamheter utifrån olika behov. Den anger både kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. SoL är grunden för socialtjänstens verksamheter och det är kommunernas socialnämnder som är ytterst ansvariga.

SoLs första paragraf

Socialtjänstens mål beskrivs i socialtjänstlagens första paragraf. Målen bygger på att människor ska kunna påverka och vara med och bestämma. Det finns inga tvångsåtgärder inskrivna i socialtjänstlagen, utan insatserna bygger helt på frivillighet.

Socialtjänstens mål

1§ Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet och levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. (Socialtjänstlagen 2001:453)

Särskilda bestämmelser för vissa grupper

Socialtjänstlagen är omfattande. I kapitel 5 beskrivs bestämmelser som riktar sig till vissa grupper som till exempel barn och unga, människor med funktionsnedsättningar och personer som vårdar eller stödjer närstående som socialnämnderna ska arbeta för. Viktiga delar i kapitel 5 är:

Barn och unga

Socialnämnden ska verka för att:

  • Barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden
  • I nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom
  • Bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa

Socialtjänstlagen 2012:776

Människor med funktionshinder

Socialnämnden skall verka för att människor med fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.

Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Socialtjänstlagen 2009:981

Personer som vårdar eller stödjer närstående

10§ Socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder.

Socialtjänstlagen 2009:549

Läs om vad du kan ansöka om enligt SoL >>


Dela detta: