Om projektet Min Skola

Under 2014-2016 drev Riksförbundet Attention ett treårigt skolprojekt – Min skola. Målsättningen var att arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Projektet Min skola

Projektet Min skola

I slutet av 2013 genomförde Attention en skolenkät bland sina medlemmar, där det blev tydligt att skolgången kan vara väldigt svår för elever med NPF. Av de föräldrar som svarade på enkäten ansåg 90 % att deras barn behöver extra stöd i skolan. Bakgrunden till ”Min skola”-projektet var de svårigheter som skolorna har att ta hänsyn till våra elevers behov.

Målgrupp

Projektet hade tre målgrupper:

  • Elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år
  • Elevernas föräldrar
  • Pedagoger, skolledare och stödpersonal, som till exempel elevassistenter

Empowerment – elevernas ökade inflytande

”Empowerment” var ett viktigt ledord inom projektet. Med bra redskap och mer kunskap var förhoppningen att projektet skulle bidra till att eleverna får ett större inflytande över sin skolsituation och vardag.

Syfte

Projektet har haft två syften:

  • Att bidra till elevernas ökade delaktighet i utvecklingen av sin egen skolsituation.
  • Att bidra till en mer pedagogiskt tillgänglig skola och förbättrade förutsättningar för elever med NPF.

Mål

Projektets övergripande mål har varit att utveckla arbetsmetoder tillsammans med eleverna. Metoderna är tänkta att bidra till att förbättra elevernas inlärningsmöjligheter och öka deras egenmakt i skolan.

Hur skulle målet uppnås?

För att uppnå det övergripande målet skulle följande aktiviteter genomföras:

  • Att tillsammans med målgruppen ta fram handbok/webbplats/film med egna tips och strategier för att klara sina studier och relationerna med kompisar och lärare.
  • Att med hjälp av materialet genomföra workshops, och starta nätverk och stödgrupper för elever och föräldrar.
  • Att producera ett inspirationsmaterial riktat till pedagoger där elever med NPF själva berättar vad som skulle förbättra deras skolsituation.
  • Att sprida projektets resultat till skolmyndigheter, skolor och Attentions lokal-föreningar, och på så sätt bidra till en mer fungerande skolgång för elever med NPF.

Projektet involverade i ett första steg 30-40 deltagare från två projektskolor: ESS-Gymnasiet och Källbrinksskolan.

Projektet samarbetade också med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Hjälpmedelsinstitutet (HI) och Sveriges Elevråd (SVEA).

Vill du komma i kontakt med någon av de skolor som deltog i projektet?

ESS-Gymnasiet

Webbsida: https://essgymnasiet.stockholm.se/kontakt

Källbrinksskolan

Webbsida: https://huddinge.se/kallbrinksskolan/om-skolan/

 

 


Dela detta: