Program 3 maj

09.00-10.00
Kaffe, inregistrering och utställningsbesök

10.00-10.10
Invigning och välkomsthälsning
Anki Sandberg, Attention och Susanne Rolfner Suvanto, moderator
Emma Nordenstam, sång

10.10-10.50
Föräldrar med ADHD
Tatja Hirvikoski, Therese Lindström och Sofia Buddgård Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorder (KIND)
Föräldrar som har egen ADHD-diagnos står inför många samtidiga utmaningar. Föreläsarna genom hur dessa behov har beskrivits av föräldrarna själva såväl som av professionella från olika verksamheter, forskare och intresseorganisationer. De berättar även om IPSA-projektet, som syftar till att ta fram ett föräldrastödsprogram riktat specifikt till föräldrar med egen ADHD-diagnos.

10.50-11.00
Bensträckare och utställningsbesök

11.00-11.40
Lågaffektivt bemötande
Christer Fahlberg, Lära Sverige
Hur kan vi genom lågaffektivt bemötande minska eller undvika konflikter och utbrott? Förstå teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som orsakar stress och oro. Lär dig mer om vad man kan fokusera på för att minska eller mildra utmanande beteenden. Få en ökad inblick kring människor med annorlunda förutsättningar och exempel på vad man behöver tänka på i det dagliga mötet.

11.40-13.00
Lunch och utställningsbesök

13.00-13.40
Stresshantering vid NPF – för ökad flexibilitet & hälsa
Johan Pahnke, Cereb
Stress är vanligt hos personer med NPF på grund av bland annat sensorisk känslighet och svårigheter att umgås med andra. Acceptance and commitment therapy (ACT) en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som är effektiv mot stress. På föredraget får du lära dig om ACT som ett sätt att hantera din egen stress.

13.40-13.50
Bensträckare och utställningsbesök

13.50-14.30
Att forma en fungerande skolgång
Anna Borg, KIND
Alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential i en skola som stimulerar, utmanar och stödjer lärande. Hur kan rektor, elevhälsa och skolpersonal samarbeta för att skapa motivation och stödja alla elevers lärande? Hur kan flexibelt resursstöd och ett systematiskt arbetssätt bidra till en meningsfull skolgång?

14.30-15.00
Kaffe och utställningsbesök

15.00-15.40
Helhetsgreppet – att stötta ur flera perspektiv och prioritera i kaos
Alexandra Gahnström och Linda Janze, Familjehjälpen Trygg-Hansa
Att få ihop alla delar och börja i rätt ände är många gånger avgörande för att få vardagen att fungera.
Hur fungerar samverkan, vad kan man göra själv och vad är samhällets ansvar?

15.40-16.20
Unga med NPF på nätet – risker, möjligheter och verktyg
Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik, Nätkoll
Hur hanterar unga de möjligheter och risker som finns på nätet? Och vad behöver vuxenvärlden veta för att nätet varken ska framstå som riskfritt eller skrämmande? Projektet Nätkoll har de senaste tre åren ägnat sig åt att undersöka om – och isåfall hur – ungdomar med NPF är särskilt utsatta i kontakterna över internet. Ta del av projektledarnas värdefulla erfarenheter från projekttiden med Nätkoll.

16.30-17.30
Eftersnack

Program 4 maj

08.30-09.15
Utställningsbesök

09.15-10.15
Delseminarier att välja på

1. Växa och må bra
Sara Qvarsell Björnstedt, kommunikatör, NSPH, Karin Engberg, projektledare, NSPH och aktiva i projektet
Emma Sundberg  Filippa Juserius, Junior Bamrungphakdee, 15-17 år är värdar för seminariet. De ingår i Växa och må bra:s unga redaktionsgrupp och berättar om sitt arbete, visar material som de producerat och ställer frågor till Emil Häggbom, Johanna Hennberg och Rebecca Anserud som är unga föreläsare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I projektet testas och utvecklas metoder för att unga med erfarenhet av psykisk ohälsa ska komma till tals och bli mer delaktiga.

2. Att nå mål med IPS
Maria Petersson, Attention presenterar föreläsare Linn Prezént från Misa Kompetens och aktiva i projektet
ADHD på jobbet projektet förklarar vad IPS-Supported Employment är och hur metoden används! Metoden är väldigt effektiv för personer som behöver stöd att komma ut i arbetslivet och används av kommuner, myndigheter och privata aktörer.

3. Den egna berättelsen
Elin Sundeman, Hjärnkoll och Abdinassir Osman, ambassadör från Hjärnkoll
Med värme och hopp skildrar Hjärnkollambassadören Abdinassir Osman hur livet inte riktigt blev som tänkt. Det blev neuropsykiatriska utredningar, besök på alla särskolor som går att finna i Stockholm, anhörigkurser och dagliga samtal med skoltaxin. Men det blev också många framsteg, en stark gemenskap och inte minst – en varm och nära familjerelation.

4. Uppdrag psykisk hälsa: hur då?
Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig SKL m.fl.
Psykisk hälsa är hela samhällets ansvar – skolan, idrottsföreningen, arbetsplatser, myndigheter, vården
och vi själva – alla måste vi bidra med vår del till den hälsosamma helheten. Ing-Marie Wieselgren är psykiater och arbetar med psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. Under passet får du veta mer om vården och myndigheternas ansvar, men också vad du kan göra själv för din psykiska
hälsa.

5. Äldre med NPF
Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet samt en Hjärnkollambassadör
Äldre och NPF är ett alldeles för osynligt område. Många har kämpat i det tysta under den tid då det saknades kunskap om NPF. Idag kan “mormor” få upprättelse när barnbarnet få sin diagnos. Barnbarnet är ju mormor upp i dagen.

10.15-10.45
Kaffe och utställningsbesök

10.45-11.45
Delseminarier att välja på

6. PEER Support, en ny yrkesroll i Sverige
Kjell Broström, NSPH och Klara Carlsson, Stockholms kommun
Projektet PEER Support syftar till att introducera en ny yrkesroll inom psykiatri och socialpsykiatri, nämligen den egenerfarna resursen – peer supportern. Utvärderingar gjorda på verksamheter där en peer supporter anställts visar på förbättrad återhämtning och ökad aktivitetsnivå hos brukare/patienter, men även på ökad öppenhet och kompetens kring psykisk ohälsa bland personalen. Vilka lärdomar
och utmaningar har projektet stött på – och hur ser framtiden ut för denna nya yrkesroll?

7. Barns röst i vården och stöd
Nelli Kalnak, Attention och Cecilia Backentorn
Vad säger barn och ungdomar med NPF om sin delaktighet i vården? Blir de lyssnade på och får den information som de förstår? Attentions projekt Barns Röstgår nu mot sitt slut. Under seminariet visar vi filmer, bjuder in till samtal om metoder och berättar om verktyg som vården kan använda för
att öka ungas delaktighet i sin egen vård.

8. Metoder och verktyg för ett bättre anhörigstöd
Eva Gustafson, möjliggörare, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA)
Att se anhöriga som en resurs men som också själva behöver stöd är en framgångsfaktor, visar forskningen. Att lyssna till och ta till vara det de anhöriga vet om den som är i behov av vård ligger i allas
intresse. NKA har under en längre tid samlat tips, råd och goda exempel på hur man kan stödja anhöriga, som de delar med sig av på detta seminarium.

9. Från långtidssjukskriven till arbete med framtidsutsikt – En norrmans berättelse
Elliot Dahl och Maria Karlsson, Misa
I det här seminariet får du lyssna till Elliot Dahl som berättar utifrån sin egen erfarenhet, hur han kom in på arbetsmarknaden efter en långtidsskrivning.
“Att man ska arbeta, tjäna pengar och bidra i samhället, tas för givet. Att man tar sig fram och tillbaka mellan arbete/hem likaså. Att jag ska vara en lagspelare och vilja prata med kollegor om väder och vind tas som en självklarhet. Att vara tankeläsare, flexibel, självständig – fast samtidigt älska grupparbeten, ha helhetsperspektiv med ett öga för detaljer, vara fokuserad, målinriktad och ändå finna tid att vara i nuet. Låter detta bekant? Låter det utmanande? Det är det för mig. Varje dag, hela tiden. Har jag en plats på arbetsmarknaden? Svaret är ja. Med rätt stöd har jag blivit en tillgång.”
Maria Karlsson, arbetskonsulent på Misa, berättar om hur de tillsammans arbetade mot Elliots mål.

10. Tillgänglighet – NPF – Diskriminering: Vad kan jag begära i mötet med myndigheter, vård och omsorg?
Fakta och diskussion med representanter från Attention, NSPH, Sveriges Kommuner och Landsting och Diskrimineringsombudsmannen.
Många med NPF-diagnoser upplever att man blir illa bemött i samhället. Det kan handla om att den man möter överdriver betydelsen av ens diagnos på ett negativt sätt – eller tvärtom – förringar ens behov av stöd för att t.ex. förstå information, kunna passa tider eller klara av att hävda sina rättigheter. Vad kan jag egentligen begära i mötet med myndigheter, vård och omsorg?

11.45-13.00
Lunch och utställningsbesök

13.00-13.40
Idrott för alla, men hur?
Lena Lindahl, Attention och aktiva i projektet
Projektet Idrott för alla har pågått i två år och här kommer vi berätta om vilka utmaningar vi ser och hur vi jobbar vidare med att hitta lösningar. Vi får ta del av goda exempel som inspirerar till förändring.

13.40-14.30
Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning
Marjana Tornmalm, Socialstyrelsen
Barn med funktionsnedsättningar behöver ett välfungerande stöd samtidigt som föräldrarnas arbetsinsats kring barnets behov blir hanterlig. Idag är barns tillgång till stöd alltför beroende av förälderns resurser att söka sådant. Det riskerar att leda till en ojämlik tillgång på vård, omsorg och stöd. För att uppnå en förbättrad samordning presenterar Socialstyrelsen.

14.30-15.00
Kaffe och utställningsbesök

15.00-15.10
Årets ljusspridare
Attentions ljuspris tilldelas i år Sven Bölte,chef på KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders.

15.10-16.00
Mr Tourette och draken – om att acceptera och vägen vidare
Pelle Sandstrak, författare och föreläsare
Du är väl inte sjukligt normal, för frisk? Om att få ett liv värt att leva efter diagnos. Vägen vidare – en djupt berörande föreläsning med många tankar som sitter kvar länge, länge!

Anmäl dig här >>

 


Dela detta: