Så här tycker Attention i skolfrågan!

Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan är nödvändigt för att barn med NPF ska kunna utveckla sina förmågor och klara av vuxenlivet. Elever med NPF lämnar ofta skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor, trots att många föräldrar kämpar år efter år för att deras barn ska få det stöd de behöver.

Lära efter egna förutsättningar

Tillgång till kognitiva hjälpmedel, anpassad miljö och sakkunnig personal borde vara lika självklart som syn- eller hörselhjälpmedel. Det är en rättighet att få undervisning i alla skolämnen utifrån sina egna förutsättningar.

Även högre utbildningar behöver kunna individanpassas så att fler personer med NPF vågar satsa på att läsa vidare. Brist på anpassning gör att många måste anstränga sig maximalt för att kompensera sina svårigheter, vilket leder till stress och problem med att hålla studietakten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska ta fram ett nationellt handlingsprogram som tydliggör hur elever med NPF ska stödjas och bemötas. Särskilda handlingsprogram tas fram för hur skolan ska arbeta med ”hemmasittare” samt hur samverkan med föräldrar ska gå till.

 

Attention arbetar för att:

  • NPF-kunskap och grundläggande specialpedagogik ska ingå i alla lärarutbildningar och i skolledarutbildningen.
  • Alla skolor ska vara skyldiga att skaffa sig uppdaterade kunskaper om NPF och att samarbeta med föräldrarna.
  • Barn- och elevombudet och Skolinspektionen ska få ökade resurser.
  • Det ska tas fram anpassade läromedel.
  • De som vill ska kunna få ett eget ombud, som kan företräda dem i förhandlingar med skolan och kommunen.
  • Kommunen ska erbjuda alla elever den hjälp de behöver för att klara skolan.
  • Elevhälsan ska få mer resurser och utveckla samverkan med socialtjänsten, habiliteringen och barnpsykiatrin.
  • Det ska införas en anmälningsplikt för missförhållanden i skolan (Lex Alissa).

 

Enkäter & rapporter om skolan


Dela detta: