Attentions arbetsmarknadsplattform

Attentions utgångspunkt för arbete och försörjning är FN-konventionen som säger att varje människa har rätt till arbete och social trygghet, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

I arbetsmarknadsplattformen ser du hur vi arbetar för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Attention arbetar för:

 • Ett bra bemötande av och förståelse för personer med NPF, såväl hos myndigheter sompå arbetsplatsen.
 • Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos de myndigheter som ska stödja personer i att få ett arbete. Personer med NPF ska erbjudas adekvat stöd, kvalificerad yrkesrådgivning och professionell hjälp att hitta rätt i arbetslivet.
 • Att arbetsgivare som anställer personer med NPF ska få kontinuerlig information om hur de kan stödja sina medarbetare och själva få handledning.
 • Rätt till anpassad arbetsmiljö, handledning på arbetsplatsen och de hjälpmedel som behövs för att klara av arbetet. Arbetsmarknadens parter bör samverkar för att detta ska bli en självklarhet.
 • Rätt till ersättning för stödinsatser på arbetet så att det inte kostar mer att anställa en person med funktionsnedsättning.
 • Att lönebidraget höjs och blir mer individanpassat, till exempel ska lönebidrag kunna ges för redan anställda samt vid start och drift av eget företag.
 • Rätt till kognitiva hjälpmedel för de som behöver det.
 • Att upphandlingar ställer sociala krav som förbättrar möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
 • Alla myndigheter, såväl kommuner, regioner, landsting som statliga myndigheter, ska anta politiskt beslutade riktlinjer/handlingsplaner för hur man ska förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
 • Att arbetsmarknadens parter ska ta ett större ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska få och kunna behålla ett arbete.
 • Att personer som behöver boendestödjare eller någon annan insats för att klara av sitt arbete, också ska få det.
 • Ökad samverkan mellan relevanta myndigheter och skola inför och efter avslutad skolgång.
 • Att den sociala tryggheten ska upprätthållas genom trygga, rättvisa och lättbegripliga socialförsäkringar med rimliga ersättningsnivåer, vilket innebär att garantinivån i aktivitets- och sjukersättningen måste höjas.
 • Att aktivitets- och sjukersättningen ska främja aktivitet och ett ökat samhällsdeltagande. Möjligheten att engagera sig ideellt måste öka samt möjligheten att kunna studera med bibehållen ersättning.

bild på trycksak

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentions arbetsmarknadsplattform >>


Dela detta: