Attentions förslag till förbättringar

Vi anser att det är skolans misslyckande när elever inte har möjlighet att delta i undervisningen.

Barns delaktighet påverkar positivt deras kognitiva och sociala utveckling. Genom att barn får lära sig att deras åsikter och idéer är av betydelse kan de även lära sig att behandla andra med ömsesidig respekt och känna tillit, sam­tidigt som deras lust att lära och tillfredsställelse i skolan ökar.

Våra förslag:

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tar fram ett nationellt handlingsprogram som tydliggör hur elever med NPF ska stödjas och bemötas. Särskilda handlingsprogram tas fram för hur skolan ska arbeta med ”hemmasittare” samt hur samverkan med föräldrar ska gå till.
  • Särskilda medel för kompetensutveckling ska avsättas, så att skolans per­sonal får de verktyg som behövs för att anpassa det pedagogiska arbetet efter alla elever.
  • Skolverket ska utforma riktlinjer och exempel på i vilka fall kunskapskra­ven kan undantas, den så kallade undantagsbestämmelsen, för att säker­ställa mer likvärdig bedömning av elever med funktionsnedsättning. Skolverket bör ändra sina riktlinjer så att kompensatoriska hjälpmedel som elever behöver i sin skolvardag även får användas vid de nationella proven.
  • Kommunerna ska garantera att studen­ter med funktionsnedsättning har lika möjlighet som andra att komplettera sin grund- eller gymnasiebehörighet. Skollagen ska ge dessa studenter rätt till nödvändigt stöd för att kunna genomgå studierna på samma pre­misser som gymnasieelever.
  • Skolinspektionen bör utrustas med skarpa verktyg i form av sanktioner mot huvudman som bryter mot regelver­ket gällande elevers rätt till särskilt stöd.
  • Staten ska införa en plikt för de anställda att anmäla missförhållanden i skolan (Lex Alissa).
  • För elever med flera långvariga vårdkontakter ska den samordnade indi­viduella planen även inkludera kontakter med skolan.

 

Publicerat 24 augusti 2016
Senast uppdaterat 29 november 2018

Dela detta: