En skola för alla – hur når vi dit?

Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar.

Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd är nödvändigt för att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska kunna utveckla sina förmågor och klara av vuxenlivet. Att elever har inflytande över sin skolsituation och känner delaktighet i sina skolors vardagsarbete är fram­gångsfaktorer som ger tilltro till den egna förmågan och ökar känslan av del­aktighet i det demokratiska samhället. Detta förutsätter att skolan anpassar sin verksamhet efter elevernas behov och inte tvärtom.

Visionen om den goda skolan ligger långt ifrån den verklighet Attentions medlemmar upplever i dagens samhälle. Många elever – inte minst elever med NPF – lämnar skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor. De här eleverna upplever sig ofta exkluderade ur gemenskapen och är oftare involverade i mobbning. Attentions egen enkät från våren 2014 visade att trots vårdnadshavarnas förstärkta rättigheter i den nya skollagen så är situationen för många elever fortfarande svår. Vårdnadshavarna förväntas ta ett stort ansvar för elevens skolgång samtidigt som skolan fortfarande brister i stöd och anpassningar. De två vanligaste orsakerna till avhopp i gymnasie­skolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd.

Visionen om en likvärdig skola för alla omfattar både samhällets mål­sättning om social jämlikhet men också lika möjligheter på vägen mot målet. Social jämlikhet har med demokratiutveckling att göra och handlar bland annat om problemet med att många elever lämnar skolan med brist­fälliga förutsättningar att kunna hantera vuxenlivets rättigheter och skyldigheter. Likvärdighet som i lika möjligheter är inte ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå det målet. Professionella kompetenser bland skolans personal samt organisatoriska och ekonomiska för­utsättningar är också exempel på medel för att uppnå målet likvärdighet.

För att uppnå en likvärdig skola behöver förändringar ske inom flera om­råden. De här förändringarna gynnar alla elever i skolan, inte bara de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Dela detta: