Tillgänglighet och anpassningar

Det är en rättighet att få undervisning i alla skolämnen utifrån sina egna förutsättningar.

Skolan ska avsätta tillräckliga ekonomiska och personella resurser så att lärare och rektorer i ett tidigt skede kan fatta beslut om stöd och anpassningar för elever och kompetensutveckling för personal.

Lagens krav på att särskilt stöd och anpassning av skolmiljö ska ges utifrån be­hov och inte utifrån diagnos, ska förverkligas. Stöd ska ges till elever med NPF utifrån att de ska kunna nå sin fulla potential. Inte bara upp till betyget godkänt.

Begreppet tillgänglighet innefattar för Attentions målgrupp ett speciellt fo­kus på kommunikativ, informativ, pedagogisk och psykosocial tillgänglighet. Kognitiva hjälpmedel, sakkunnig personal, anpassad miljö och pedagogik är därför en självklar och naturlig anpassningsåtgärd utifrån olika gruppers och individers behov. Skolledningen ska fatta beslut om organisatoriska anpass­ningar av schema, gruppstorlekar, gruppsammansättning, personaltäthet och arbetsmiljö. Lösningar ska vara långsiktiga, flexibla och förändras efter elevernas behov.

Utbildningar för vuxna och högre utbild­ningar ska kunna individanpassas så att fler personer med NPF vågar satsa på att läsa vidare. Brist på anpassning och stöd gör att många anstränger sig maximalt för att kompensera för sina svårigheter, vilket leder till stress och problem med att klara studietakten. Studenten ska ha rätt till de hjälpmedel som behövs för att kunna fullfölja studierna.


Dela detta: