Inflytande och delaktighet

Alla människor bör ha rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Då blir besluten bättre och chansen att lyckas genomföra dem större.

Ta tillvara på vår kunskap!Många upplever att de som bestämmer inte vill lyssna. Vi arbetar för att enskilda individer ska få större inflytande över sitt eget liv och för att personer med funktionsnedsättning ska bli en naturlig del av beslutsprocessen i kommuner, landsting, myndigheter och riksdagen.

Attention ingår i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), där vi tillsammans med andra organisationer arbetar för ökat inflytande.

Attention arbetar för att:

  • Synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller att vara anhörig.
  • Brukar- och inflytanderåd ska få mer att säga till om och på så sätt förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga.
  • Vårdformer och behandlingsmetoder ska utformas så att de stärker individens inflytande över sin egen behandling. Tvång får bara användas när alla andra åtgärder är prövade.
  • Patient- och anhörigperspektivet ska beaktas vid alla strategiska beslut och större förändringar inom vården.
  • De kunskaper och erfarenheter som finns inom Attention tas till vara.

Dela detta: