Stöd och behandling

Våra funktionsnedsättningar är medfödda och går inte över. Men det finns flera sätt att minska symtomen.

Det som visat sig mest effektivt är en kombination av medicin, praktisk rådgivning och utbildning, samt i vissa fall KBT. Eftersom alla är olika är det viktigt att behandlingen alltid utgår från varje individs egna behov och önskemål.

Olika personer behöver olika stöd

Barn har ofta stor nytta av direkt träning av impuls- och aggressionskontroll, koncentration och minne. Enkla hjälpmedel och praktisk utbildning i att strukturera vardagen är bra för de flesta.

Många vuxna med NPF är sjukskrivna eller förtidspensionerade på grund av stresskänslighet eller anpassningsproblem. Det går att motverka med ökad förståelse från samhället och genom boendestöd och andra insatser som underlättar vardagen.

Attention arbetar för att:

  • Vård, hjälp och stöd ska vara evidensbaserat och ingå i vårdgarantin.
  • Det ska finnas lokala stödteam som kan hjälpa personer med NPF i kontakten med vårdgivare, skolor och myndigheter.
  • Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för vård och behandling av NPF.
  • Den som inte får rätt vård ska kunna klaga och brister ska åtgärdas snabbt.
  • Vårdgivare och kommunala instanser ska samverka och ge samordnat stöd.
  • Personer med missbruksproblem ska få möjlighet att göra en förberedande undersökning (screening) för ADHD.
  • Alla ska få en individuell vårdplan med tydlig information om sin behandling.
  • Alla som visar tecken på NPF ska få göra en utredning, om de själva vill.
  • Minska de långa väntetiderna för att få stöd och behandling.

Dela detta: