Tidiga insatser

Det är viktigt att upptäcka barn med funktionsnedsättningar så tidigt som möjligt för att förebygga problem senare i livet.

Vi föräldrar behöver stöd!Det stöd och den förståelse ett barn får från omgivningen har avgörande betydelse för hur allvarlig funktionsnedsättningen blir längre fram i livet.

Insatser oberoende av diagnos

Stödinsatser bör vara inriktade på att hjälpa barn som visar symtom på NPF, även om de inte har en diagnos. De ska vara kunskapsbaserade och kännetecknas av ett bra bemötande. Förskolan, skolan, vården och andra stödinsatser behöver samordnas och väntetiderna kortas.

Föräldrastöd förebygger problem

En viktig förebyggande insats är att erbjuda stöd till föräldrarna. Det behövs anpassad föräldrautbildning som alla kan delta i kostnadsfritt. De familjer som har störst problem bör prioriteras och erbjudas ett vardagsnära stöd.

Attention arbetar för att:

  • Barn som visar tecken på NPF ska upptäckas och utredas så tidigt som möjligt. Bedömningar och åtgärder som görs ska dokumenteras så att de kan följas upp.
  • Föräldrarna ska involveras och få redskap som gör att de kan bli delaktiga i planering av vård och stöd.

Dela detta: