Historik

Nu är det snart arton år sedan Riksförbundet Attention bildades – och mycket har hänt sedan dess. Här är några milstolpar i förbundets historia.

2000 – Första årsmötet

Första årsmötet hålls i Kalmar och 175 medlemmar deltar. Ellinor Baurne blir styrelseordförande. Nu bestäms bland annat att förbundet ska arbeta för barn, föräldrar och vuxna och att det ska heta Riksförbundet Attention. Förbundet ska vara öppet för föräldrar, vuxna med eget funktionsnedsättning och yrkesverksamma. Av den första valda styrelsen finns bara några eldsjälar kvar, bland andra Agneta Hellström, som ingår i Attentions Kunskapsråd.

Det första planeringsmötet för de som anmält sig som aktiva hölls den 26 januari i Huddinge Folkets Hus. 80 personer deltog. Efter mötet fanns det länskontakter i landets samtliga län och det blev startskottet för att börja bygga upp Attention-föreningar över hela landet.

2001- Svensk Touretteförening ansluter sig

Svensk Touretteförening går samman med Attention. Samma år startar förbundet det första egna Arvsfondsprojektet.

2002 – Fullt statsbidrag och förbundssekreterare

Attention uppfyller kraven för att få fullt statsbidrag och Attentions kunskapsråd bildas. Birgitta Engholm anställs för att stödja och bilda nya lokalföreningar.

2003 – Medlem i HSO

I juni ansöker Attention om medlemskap i Handikappförbunden (HSO). Medlemskapet beviljas ett drygt halvår senare. Informationsprojektet resulterar i ett antal faktablad om NPF, som blir en försäljningssuccé.

2004 – Första NPF-forum och ordförandebyte

Förbundet ordnar för första gången den rikskonferens som nu heter NPF-forum. Huvudtalare är professor Russell Barkley från USA. Efter konferensen hålls ett årsmöte där Attentions nuvarande ordförande Anki Sandberg tar över ordförandeskapet.

2005 – Större kontor, mer personal

Attentions ”Väntetidsbarometer” görs för första gången och väcker stor uppmärksamhet. Den visade att väntetiden på en neuropsykiatrisk utredning varierade mellan tre månader och tre år, beroende på var man bor. Under 2005 startar Attention två nya projekt; Utbildningsprojektet och Vuxenprojektet.

2006 – Nya samarbetsprojekt

Attention påbörjar samarbete med Akademiska sjukhuset i form av VINST-projektet (Vardagsnära insatser för barn och unga) och med MISA genom projektet ”Att delta i arbetslivet med stöd”. Nu instiftar Attention även priset ”Årets ljus”, som ska gå till den eller de som under året gjort berömvärda insatser inom det neuropsykiatriska området. Medlemsantalet har nu ökat till 4 000.

2007 – Ännu fler projekt

Attention utses till medelsförvaltare för psykiatrinätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), som Anki Sandberg senare blir samordnare för. Statsbidraget till funktionshindersorganisationer höjs med 20 procent.

2008 – Fortsatt tillväxt

Attention startar ett ungdomsprojekt och ett utbildningsbolag med inriktning på personalutbildning. Medlemsantalet ökar till 8 290.

2009 – Attention Utbildning

I november når Attention den magiska gränsen med 10 000 medlemmar. Attention Utbildning genomför sina första NPF-utbildningar.

2010 – 10-årsjubileum

Jubileumsboken ”Tio år med Attention” ges ut. Där framgår det tydligt hur mycket förbundet lyckats åstadkomma på kort tid och samtidigt vilken bredd och omfattning Attention haft sedan starten.

2011 – Flera nya projekt

Projektet Rörelseverkstan dokumenteras i en metodbok och en filmen “Rörelse gör skillnad”. Förbundet går över från årliga årsmöten till en stämma som hålls vartannat år. Förbundet får även medel från Ungdomsstyrelsen för att genomföra ett jämställdhetsprojek och i slutet av året startar ett projekt inriktat mot unga vuxna. En mindre satsning på ekonomifrågor startar. Arbetet utmynnar senare i studiecirkeln Ekonomikoll.

2012 – Medel för anhörigverksamhet

Attention får för första gången medel för att bedriva anhörigverksamhet. I samarbete med Ågesta folkhögskola genomförs två anhörighelger. Vi får också medel för att informera våra medlemmar om de regler som finns när det gäller tillstånd för körkort samt att ge trafiklärare ökade kunskaper om bra pedagogiska verktyg när man undervisar personer med NPF. En förstudie inför ett kommande Kriminalvårdsprojekt påbörjas.

2014 – Ny webbplats och blogg

Medlemsantalet ökar till 14 000 och Attention har nu 55 lokalföreningar. I maj lanseras den nya webbplatsen med blogg.

2015 – Webbutik

Det har hänt mycket sedan dess jubileumsboken gick i tryck. Attention har över 16 000 medlemmar, fler lokala föreningar har startats, fler projekt har beviljats medel och en webbutik har tagit form för att nämna ett axplock av allt som skett.

År 2018 – Rekordstort NPF-forum

Riksförbundet Attentions konferens NPF-forum arrangeras på Kista mässan och når rekordnivåer med 60 utställare och 700 deltagare. Attentions drar även igång det efterlängtade projektet “Familjelyftet” som syftar till att genomföra ett förändringsarbete som stärker föräldrar med egen NPF-diagnos i deras föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten.

År 2019 – Medlemsantal ökar

Antalet medlemmar börjar öka igen. Attention fortsätter att utforska nya områden och startar projektet Trots allt! som syftar till att stärka och stödja familjer som har ett eller flera barn med trotsproblematik.

År 2020 – Attention fyller 20 år!

Attention fyller 20 år och nu är vi cirka 14 700 medlemmar fördelade på 60 lokalföreningar runtom i landet. Varje dag fortsätter vi arbeta för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

Attention påverkar idag genom vårat intressepolitiskt arbete, lokala arbete genom alla våra lokalföreningar, våra projekt, kunskapsråd, via press och media, konferenser och evenemang och genom våra internationella samarbeten.

Under år 2020 kommer vi även:

  • Starta projektet “Äldrelyftet” som fokuserar på äldre med ADHD.
  • Starta projektet “Ung dialog” som syftar till att barn och unga med NPF som vårdas utanför hemmet ska få ökat inflytande, mer delaktighet och bättre livskvalité.
  • Inleder arbete med fokus på Kvinnor med NPF.

Dela detta: