Sökresultat

Hittade 116 sidor med sökordet "Autism spectra"

Elever berättar

Elever berättar Eleverna har ofta kloka tankar och idéer kring sin skolgång och det är alltid viktigt att göra dem delaktiga och lyssna på deras egna berättelser. Här har vi samlat några elevers berättelser. Deras skolbakgrund, ålder och diagnoser är olika och det finns massor att lära sig av respektive berättelse. Inom ramen för Attentions Skolprojekt det tagits fram filmer där eleverna själva får beskriva sin skolsituation och hur det kan vara…

Debattartikel om tvångsvård av barn med funktionsnedsättning

…gas rätt vid tvångsvård. Förslag till LVU” får Riksförbundet Attention och Autism – och Aspergerförbundet att reagera kraftigt. De tycker förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom dessa barn ofta uppvisar sådana beteenden som utredningen avser. I Aftonbladets artikel kan man läsa att debattörerna Anki Sandberg (Attention) och Anne Lönnermark (Autism – och Aspergerför…

Kedjebrev med vårt postgironummer i sociala medier

…u välja från en av nedanstående meningar som din status. Detta är den 2017 Autism Awareness spel. Välj din favorit från en av dessa och lägg ut den som din status. 1. Jag hittade precis en ekorre i min bil! 2. Jag använde just mina barn för att komma ur en fortkörningsbot. 3. Hur blir man av med fotsvamp? 4. Alla mina bh:ar saknas! 5. Jag tror att jag just accepterade ett frieri på nätet ?! 6. Jag har beslutat att sluta bära underkläder. 7. Det är…

Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

…som har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, NPF, till exempel ADHD och autism. Både Autism– och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention har i flera undersökningar visat att elever med NPF och deras föräldrar inte upplever att de får det stöd de behöver. I Autism– och Aspergerförbundets skolenkät från 2016 uppger 30 procent att deras barn inte får tillgång till anpassade läromedel, hjälpmedel och utrustning som behövs i skolarbetet och en…

Placerade barn med NPF och behöver en integrerad vårdform

…ade barn som deltagit i undersökningen hade 44 procent ADHD och 13 procent autism. Barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU har mycket ofta psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. Om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som…

Postiva till förslag om minskat tvång mot barn i psykiatrisk tvångsvård

…kompetenslyft som avser psykiatrisk vård av barn och unga. Med kunskap om autism och ADHD, självskadebeteende och ätstörningar, bemötande, pedagogiska metoder, AKK, lågaffektivt bemötande, Studio III med mera kan tvångsåtgärderna undvikas och förebyggas. Det är mycket viktigt att all behandling alltid tar hänsyn till eventuell funktionsnedsättning. Tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar och bemötande måste finnas hos personalen, men också…

Debatt: Skolmyndigheter och skolor måste ta sitt ansvar på riktigt!

…t många av dessa har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, autism, språkstörning, Tourettes syndrom (NPF). De är utbrända och slutkörda på grund av att skolan inte förmår att möta deras behov. Trots att skollagen säger att alla elever ska få den undervisning och hjälp de behöver för att klara skolan. Och trots att prislappen för varje för ung människa som faller ur skolan är ofattbart stor. Av Kalla Faktas reportage framgår att sam…

Hur kan barn bli för dyra för skolan?

…å kunde man läsa i Norrbottenskuriren att en elev med diagnoserna ADHD och autism anses för dyr för Norrskenets friskola. Av artikeln att döma har skolans insatser bestått av att pojken i fråga fått ”en resursperson”, ett uttryck som brukar användas när det stöd som sätts in är av mindre kvalificerat slag. Efter flera personbyten bland dessa resurspersoner blev skolsituationen ohållbar och pojken mådde enligt mamman mycket dåligt. Av artikeln fram…

Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

…över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi” Det här skriver Jiang Millington, Måns Möller, Malin Holm och Bo Hejlskov Elvén, Attentions Anki Sandberg med flera i en nyligen publicerad debattartikel på svt opinion. Oförståelsen för de osynliga funktionsnedsättningarna gör barnen utsatta, både för vuxnas orimliga krav och för andra elevers negativa reaktioner på att barn med…

Arbetsgrupper

…ansli, Stockholm Annika Brar, verksamhetschef, psykiatriker Verksamhet: Vo Autism, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting Agneta Hellström, pedagogkonsult Verksamhet: SINUS AB Henrik Pelling, överläkare, barnpsykiater Verksamhet: BUP-kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog Verksamhet: sektionen för barnneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Hu…

Att vara anhörig

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF. Skriften är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv Varje tema…

Attention träffar DO för att agera mot diskriminering av personer med NPF

…senare år har vi fått återkommande rapporter om att personer med ADHD och autism diskrimineras. Attention har reagerat mot att många yrkesvägar är stängda för personer med NPF. De kan inte antas till polis- eller brandmannautbildning. Inte heller tillåts de att göra sin värnplikt eller köra tåg. Om personer med ADHD vill ta körkort krävs ett särskilt läkarintyg. Ett av de mer märkliga exemplen på senare tid är att personer med adhd inte heller sk…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…ättning inte alltid är lätt att göra på individuell nivå. Vissa elever med autism eller autismspektrumtillstånd går idag i särskolan och kommer att ha svårt att tillgodogöra sig undervisning i vanlig gymnasieskola. Enligt förslaget ska dessa grupper inte längre kunna gå i gymnasiesärskolan. Attention menar att detta inte tillräckligt noga analyserats av utredningen samt att man måste överväga om det inte behövs undantagsregler för denna grupp. Vid…

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

…krävas ett blodprov så är det intressant att det börjar komma biologiska markörer: ADHD http://193.146.160.29/gtb/sod/usu/$UBUG/repositorio/10300106_Amen.pdf Autism http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1750&area=3,10,16&typ=artikel&na=&lang=sv…

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…vanligt att en individ har flera olika diagnoser, exempelvis både ADHD och autism. Skillnaderna mellan olika NPF-diagnoser kan vara stora, men skillnaderna är även stora inom en diagnos. En person med NPF kan vara välfungerande och högpresterande och lever i stort sett problemfritt med sin funktionsnedsättning. En annan person med NPF kan ha stora motoriska problem, problem med inlärning och missbruk eller kriminalitet. Ytterligare en annan person…