Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

ARTIKEL: Arbetsterapeuter i skolan

…rade av att höra hur de upplever sin situation, säger Ingrid. Hjälpmedel i skolan En annan uppskattad insats som arbetsterapeuterna kan ge direkt i skolan är hjälpmedel. Elever på de här skolorna slipper att ta den ibland krångliga vägen via habiliteringen. Istället kan Aki och Ingrid prova ut och förskriva hjälpmedlen direkt i skolan. På Ingrids rum finns tyngdtäcken för utprovning vilket är mycket uppskattat. De har också köpt in en klassuppsätt…

Remissvar på betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)

…anliga hos personer med Asperger vara en tillgång, t ex stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga. Personer som diagnostiseras med adhd eller Aspergers syndrom (autismspektrumstörning som det kommer att benämnas fr o m maj 2013) kan ha svårt i skolan. Det är inte ovanligt att skolans oförmåga att anpassa undervisning och sociala aktiviteter till elever med NPF leder till att eleven blir hemmasittare, något som vi närmare kommenterar…

Remissvar på promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona hur viktigt det är för våra grupper att tillsynen inom socialtjä…

Remissvar på utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak” (SOU 2012:31)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Sammanfattning Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Flera av förslagen ä…

Remissvar på SOU 2012:33 Gör det enklare!

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Vi har tagit del av utredningen och…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

…d autism och autismliknande tillstånd även om eleverna inte har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Attention instämmer i att det är viktigt att de elever som placeras på Dammsdalskolan får en undervisning som är anpassad efter deras behov. De elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning som har förutsättning att läsa enligt grundskolans läroplan ska ha…

Attention-Nytt

…Attention-Nytt Attention-Nytt är ett internt nyhetsbrev med nyheter och aktuellt för Attention nationellt. Det skickas ut till alla lokala föreningar varje månad men går även att ladda ner som PDF här.  …

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

…a även gruppen som har aktivitetsersättning för att man inte avslutat grundskola eller gymnasieskola, eftersom det troligen finns personer där som hellre skulle vilja arbeta än att fortsätta läsa. Attention ställer sig också tvekande till förslaget att studier inte ska berättiga till de 25 % av aktivitetsersättning som personerna skulle fått om de istället valt att arbeta. Kunskap om den egna funktionsnedsättningen och skolmognad gör att förutsätt…

Remissvar på delbetänkandet ”Patientlag” (SOU 2013:2)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an viktiga frågor. Vi har tagit del av betänkandet och vill fr…

Synpunkter på utredningen om det självsanerande medieetiska systemet

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra nedanstående synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredning…

Remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. 1. Sammanfattning Våra medlemmar är ofta användare av välfärdssystemen på grund av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga. Vi är ber…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian t…

Remissvar på betänkandet ”Skolans dokument – insyn och sekretess” (SOU 2011:58)

…ituationen för våra medlemmar är ofta helt avhängig att kontakterna mellan skolan, elevhälsan, föräldrarna och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fungerar. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver ofta stöd och anpassningar inom flera områden; specialpedagogik, medicinering och hjälp med läxor, att komma i tid och inte glömma skolböcker. När en elev med NPF lyckas i skolan beror det nästan uteslutande på god samverkan mellan alla i…

Remissvar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen t…

BEO ger råd med hjälp av chatt

…agen säger här. Klagomålshantering Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga på skolan. I första hand bör du vända dig till rektor. Från och med den 1 juli 2011 ska även alla kommuner och fristående skolor ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Du kan vända dig till rektor, kommunen eller den fristående skolans huvudman för att få information om ruti…