Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter på promemorian. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel ha…

Remissvar på preliminärversionen av ”Vägledning för barnhälsovården” (13-08-02)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel innehåller vägledningen viktig information för våra grupper. Vi har tagit del av den pre…

Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram

…ehov av stöd som finns. Ändå anser arbetsgruppen att det stora problemet i skolan är åtgärdsprogrammen. Attention menar att arbetsgruppen därmed helt har missat vad åtgärdsprogrammen ska användas till och inte ser till barnens behov av en rättssäker skola. Attention utesluter inte att vissa typer av stöd och åtgärder kan sättas in i ett klassrum utan någon vidare utredning, baserat på lärarens och specialpedagogens erfarenhet. Vi anser dock att an…

Remissvar på betänkandet ”Vissa frågor om gode män och förvaltare” (SOU 2013:27)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra nedanstående synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredning…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian t…

Remissvar på betänkandet ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel” (Ds 2011:23)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Attention har tagit del av förslaget och vill framföra följande synpunkter. Vi har förståelse för att landstingen ser över sin…

Ungdomsprojektet

…arna, deras anhöriga, Attentions lokala föreningar samt till personal inom skola och föreningsliv om vad som behövs för att uppnå en rikare fritid för målgruppen. Förbättrad tillgång till fritidsverksamhet som är anpassad till ungdomar med NPF som annars är utestängda från dessa verksamheter. Motverka destruktiva alternativ i form av droger, kriminalitet och självskadebeteende i den berörda gruppen. Dokumenterade erfarenheter i form av information…

Lagbrott att kräva diagnos för att ge extra stöd

…ingsföretaget Skop fråga 1 000 lärare i grundskolan vad som krävs på deras skola för att få extra resurser till elever i behov av särskilt stöd.24 procent svarar att det krävs en diagnos, till exempel dyslexi eller adhd. Trots att en diagnos kan öppna för resurser, och att den sägs vara så viktig för att eleven ska få rätt stöd tycks inte insatserna vara kopplade till de specifika behov som diagnosen innebär. Det visar en avhandling om skolans ins…

Intressepolitiskt program

…Leva med NPF Stöd och behandling Tidiga insatser Hjälpmedel och anpassning Skola för alla Arbete och försörjning Inflytande och delaktighet Forskning och utveckling Fritid och kultur Intressepolitiskt program I vårt intressepolitiska program sammanfattar vi våra viktigaste frågor och beskriver hur vi vill underlätta tillvaron och öka förståelsen för våra medlemmar. Våra tio huvudområden Mänskliga rättigheter Leva med NPF Stöd och behandling Tidiga…

Bristande kunskap vid utredning av autism

…ch deras anhöriga behöver förbättras. Deras egna uppfattningar om vård och skola bör efterfrågas i större utsträckning. I rapporten betonar SBU även hur tidig diagnostisering och tidiga insatser kan motverka stigmatisering och socialt utanförskap. Slutligen fastslår SBU i sin rapport att det behövs studier av hur vården och samhällets insatser bäst bör organiseras och samordnas för personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga. Läs mer o…

Kostnader för att inte göra något

…a 47 miljarder kronor i dessa 13.000 unga i form av föräldraförsäkring, förskola, skola samt familjens kostnader för deras uppväxt. Var och en av dem kan under sitt vuxna liv komma att skapa samhällskostnader på mellan tio och femton miljoner kronor till följd av den marginalisering det innebär att inte ta sig in på arbetsmarknaden Det kostar samhället cirka 6 miljarder kronor för varje år som dessa 13.000 unga vare sig har arbete eller studerar….

Lars Lundström sprider fortsatta myter

…er med adhd då gruppen har betydande svårigheter att fungera socialt och i skola och arbete med en påtaglig risk för försämrad livskvalitet som följd. ” “I januari publicerade The Medical Journal of Australia en undersökning av adhd-medicinerade pojkars tillväxt och pubertetsutveckling.” Svar: Rapporten resulterar i följande rekommendation: “To maintain adequate height velocity during puberty, we recommend keeping the dose as low as possible.” Obs…

SKL erbjuder webbutbildning om samordnande insatser av barn i behov av stöd

…Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat med att förbättra samordningen av insatser för barn och unga under 18 år med psykisk ohälsa. Samordnad Individuell plan, SIP, kallas begreppet som syftar till att effektivisera samarbetet mellan till exempel socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatrin så att barnen i behov av stöd kan slipper hamna mellan stolarna. Arbetet med SIP faller inom ramen för Psynkprojektet och har nu kommit ut med en…

Attention startar 3-årigt skolprojekt

…artar Riksförbundet Attention ett skolprojekt som ska arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Bakgrunden till projektet är att många skolor har svårt att tillgodose våra elevers behov. Målgrupperna är elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år, barnens föräldrar, pedagoger, skolledare och stödpersonal. Ett viktigt syfte med projektet är att elever med NPF-problematik får ett större inflytande öve…

Skolforskningsinstitut inrättas

…ättre förutsättningar att kunna omsätta resultatet av nationell och internationell forskning i praktiken. Regeringens har därför beslutat att inrätta ett skolforskningsinstitut som ska starta sin verksamhet den 1 september 2014. Lärare behöver ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola. Avsikten med institutet är att öka fokus på den forskning som kan höja kvalitet och resultat i undervisningen. – Attention välkomnar bes…