Pressmeddelanden

Färsk undersökning från Riksförbundet Attention visar: Svårt för personer med ADHD att hitta tid för återhämtning i vardagen

I november månad 2015 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning för att ta reda på hur medlemmarna med ADHD upplever sin ADHD-diagnos kopplat till sitt arbetsliv. 1068 personer besvarade enkäten och...

3 av 10 barn med NPF får inte det stöd de behöver

I en dagsfärsk enkät från Riksförbundet Attention uppger föräldrarna att 3 av 10 barn med NPF får inte det stöd de behöver. Riksförbundet Attention genomför regelbundet en enkätundersökning bland sina medlemmar....

Uttalande från stämman – Förälderns delaktighet spelar roll för resultatet

Riksförbundet Attentions nyligen genomförda föräldraenkät visar hur betydelsefulla socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrar till barn med NPF och hur viktigt det är att föräldrarna görs delaktiga i processen....

Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar?

Idag släpper Attention en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar. Bland...

Skriften Samhällsguiden – en guide i myndighetsdjungeln

Att få ett barn med funktionsnedsättning innebär för många föräldrar ett merarbete som går vida utöver vanligt föräldraansvar. Förutom oron för barnet – som har andra förutsättningar än sina jämnåriga – så...

Vilket stöd behöver personer med språkstörning?

Riksförbundet Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Undersökningen hade fokus på vilket stöd som efterfrågas. Majoriteten av de 600 personerna...

”Lyssna på mig!” – Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad mot skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten, och det framkommer tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland...

Attention utbildar trafiklärare om NPF

Personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ofta förmågan att ta körkort och bli lika bra bilförare som andra. Men många behöver extra stöd för att klara körkortsutbildningen....

Upptäck fördelarna med mångfald och inkludering på konferensen ”Mångfald & Företagande”

Måndagen den 10 november kl 12-17 samlar vi näringsliv, politiker, entreprenörer och personer med funktionsnedsättning i Bonnierhuset i Stockholm. Dagens fokus är fördelarna med mångfald på arbetsplatsen och möjligheter för...

Attention låter elever prata om NPF

Många ungdomar med NPF efterfrågar större kunskap om sina funktionsnedsättningar i skolan. Därför låter Attention eleverna själva berätta om sin situation i tre kortfilmer. Nu har vi släppt den första...

Attention bekräftar resultaten i Skolinspektionens ADHD-granskning

Skolinspektionen släpper idag nyheten om sin granskning av skolsituationen för elever med ADHD. Rapporten bidrar till ökad kunskap om hur elever med ADHD klarar sin skolgång, och visar på de...

Svårt att få tag på mediciner trots fler apotek

För fem år sedan avreglerades apoteken. Motivet var ökad service och tillgänglighet. Med facit i hand kan vi konstatera att så inte blev fallet. Det visar en ny undersökning från...

Högkostnadsskyddet för ADHD-läkemedel omprövas

TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Läkemedlen blir kvar i inom högkostnadsskyddet med några förändringar. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med...

Brist på samordning pressar föräldrar till barn med NPF

Fackförbundet Kommunals rapport ”Lapptäcke utan sömmar – om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga” belyser ett viktigt problem när det gäller anhörigas situation. Deras rapport visar hur...

Attention tar fram skolplattform

Riksförbundet Attention har arbetat fram en skolplattform med hjälp av ledamöter i förbundsstyrelsen och forskare inom specialpedagogiken. Tanken är att skolplattformen ska fungera som ett stöd för den egna organisationen...