Remissvar

En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Lyssna in elevernas behov och stärk lärarutbildningen med NPF-kunskap

Lyssna in elevernas behov, gör individuella anpassningar och stärk utbildningen för lärare och speciallärare med NPF-kunskap. Det är några synpunkter som Riksförbundet Attention lämnar till Utbildningsdepartementet i sitt remissvar över...

Särskilt stöd och tidiga insatser viktigt

Det är viktigt att elever som uppvisar andra svårigheter i skolan än kunskaps- och målmässiga kan få behov av särskilt stöd utrett. Att rätt insatser sätts in tidigt är också...

Elever med språkstörning kan få undervisning närmre hemmet

Elever med grav språkstörning ska få en bra skolgång nära sitt hem. Kommuner och enskilda huvudmän ska själva få ordna kommunikationsklasser, och regionala nav som kan stödja skolorna ska skapas....

Tidiga insatser i förskolan är viktigt

Förskolan är viktig. Många pedagoger säger att de redan i förskolan ser vilka barn som kommer att få det svårt i skolan och senare i livet. Att insatser sätts in...

Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen ska bli svensk lag enligt ett förslag som varit på remiss. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och blev i och med det skyldig att leva upp till de krav som...

NSPH:s yttrande över departementspromemorian ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna”

(Ds 2016:8) NSPH delar regeringens mening att arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och mer aktivt arbeta med rehabilitering när en anställd har sjukskrivits. Men NSPH...

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Remiss Ds 2016:5 Attention har lämnat ett remissvar till betänkandet: “Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen”. Attention ser positivt på stora delar av utredningens förslag, som vi ser som ett...

Attention har tillsammans med NSPH yttrat sig över förslag till ett reformerat klagomålsförfarande

Attention och NSPH har skrivit ett gemensamt remissvar över Klagomålsutredningens slutbetänkande Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) Vi håller med utredningens bedömning att klagomålssystemet behöver bli...

Remissyttrande över långsiktig samverkansstruktur mellan IVO och patientnämnderna

Attention har varit delaktig i NSPH:s remissyttrande över ett förslag från IVO gällande ”Uppdrag att skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer (S2015/04952/FS”. IVO...

Viktigt med utbildning för barn på sjukhus eller annan institution

För att stödja dem som är ansvariga att anordna utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus (t.ex. ett behandlingshem) samt de lärare som...

Attention kritisk till förslag om förlängd skolplikt

En utredning föreslår förlängd skolplikt med högst ett år för elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan,...

Attention lämnar remissvar om spelmissbruk

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent (ca 170 000) av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket innebär att man saknar kontroll över sitt spelande och att detta...

NSPH och Civil Rights Defenders yttrande över Bergwallkommissionens rapport, SOU 2015:52

Riksförbundet Attention har via NSPH ingått i en kommission med fokus på rättsprocessen kring Sture Bergwall. Kommissionen har fått i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med...

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Syftet med matchningsanställningen är att ta tillvara varje...

Yttrande över departementspromemoria – Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, DS 2014:28

Attention och NSPH har skrivit ett gemensamt svar på departementspromemorian “Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, DS 2014:28”. Regeringen vill minska tvånget inom den psykiatriska vården och förslår i departementspromemorian vissa...