Remissvar

En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram

Bakgrunden till förslaget är regeringens uppdrag till en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet att se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av...

Svar på Socialstyrelsens rapport om psykologisk behandling inför rehabgarantin 2013

Riksförbundet Attentions och Svenska OCD-förbundet Ananke har skrivit remissvaret till Socialstyrelsens rapport “Psykologisk behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa – ett arbetsunderlag inför rehabiliteringsgarantin 2013”. Förbunden anser, liksom slutsatsen...

Synpunkter till socialstyrelsen ang psykologisk behandling

Riksförbundet Attentions och Svenska OCD-förbundet Anankes (kallas i texten förbunden) synpunkter på Socialstyrelsens rapport: Psykologisk behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa – ett arbetsunderlag inför rehabiliteringsgarantin 2013. Diarienummer: S2012/8977/SF. Förbunden delar i...

Remissvar på preliminärversionen av ”Vägledning för barnhälsovården” (13-08-02)

Bakgrunden till vägledningen är regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossnings-, nyföddhets- och barnhälsovården samt elevhälsan. Syftet med vägledningen är att bidra till...

Remissvar på betänkandet ”Vissa frågor om gode män och förvaltare” (SOU 2013:27)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för...

Synpunkter på utredningen om det självsanerande medieetiska systemet

Bakgrunden till förslaget är att Utgivarna tagit ett initiativ till en utredning om det pressetiska systemet. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder...

Remissvar på delbetänkandet ”Patientlag” (SOU 2013:2)

Bakgrunden till förslagen i delbetänkandet är Patientmaktsutredningens uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder...

Remissvar på betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget att klarlägga om regleringen i frågor som rör utbildning för barn och ungdomar vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande...

Remissvar på utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak” (SOU 2012:31)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en utredning för att göra en bred översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Riksförbundet Attention är en...

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

Bakgrunden till förslaget är förändringen av skollagen som innebär att Dammsdalskolan inte längre kan bedriva utbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd om de inte också har en utvecklingsstörning eller en...

Remissvar på SOU 2012:33 Gör det enklare!

Bakgrunden till förslaget är regeringens målsättning att se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet, för att främja samarbetet på nationell nivå. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer...

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget inom Socialdepartementet att ta fram förslag till åtgärder som underlättar för unga med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga att vilja och våga pröva på att arbeta eller att...

En ny effektiv tillsynsmyndighet

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet...

Remissvar på promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20)

Bakgrunden till förslaget är regeringens uppdrag till Statskontoret att utvärdera tillsynsreformen för att ge underlag om ytterligare steg ska tas, dvs om en renodlad tillsynsmyndighet ska bildas genom att verksamheten bryts ut...

Svar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

Attention  har lämnat svar på utredningen om hjälpmedel och är i huvudsak positivt till de förslag som utredningen lägger. Det är en positiv utveckling att hjälpmedelsanvändarens kunskap både om sina...