Remissvar

En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar på SOU 2012:33 Gör det enklare!

Bakgrunden till förslaget är regeringens målsättning att se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet, för att främja samarbetet på nationell nivå. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer...

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget inom Socialdepartementet att ta fram förslag till åtgärder som underlättar för unga med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga att vilja och våga pröva på att arbeta eller att...

En ny effektiv tillsynsmyndighet

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet...

Remissvar på promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20)

Bakgrunden till förslaget är regeringens uppdrag till Statskontoret att utvärdera tillsynsreformen för att ge underlag om ytterligare steg ska tas, dvs om en renodlad tillsynsmyndighet ska bildas genom att verksamheten bryts ut...

Svar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

Attention  har lämnat svar på utredningen om hjälpmedel och är i huvudsak positivt till de förslag som utredningen lägger. Det är en positiv utveckling att hjälpmedelsanvändarens kunskap både om sina...

Remissvar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

Bakgrunden till utredningen är uppdraget att lämna förslag på olika lösningar för att det ska gå att införa fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation...

Remissvar på Missbruksutredningens förslag ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35)

Bakgrunden till förslaget är regeringens målsättning att skapa en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård som utgår från den enskildes behov. Riksförbundet Attention, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL Riksförbundet för Social...

Remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3)

Bakgrunden till förslaget är utredningens uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att bidrag och ersättningar utbetalas på felaktiga...

Remissvar på betänkandet ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel” (Ds 2011:23)

I departementsskrivelsen föreslås en höjning av högkostnadsskydden för besök inom öppenvården och på läkemedelsområdet. Beloppen har varit oförändrade sedan slutet på 90- talet och motiveringen är att värdet under denna tid urholkats...

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

Bakgrunden till förslaget är regeringens önskemål om en harmonisering av gymnasiesärskolan till den reformerade gymnasieskolan. Regeringen önskar också förslag på utformningen av gymnasiesärskolan så att den lätt kan anpassas individuellt inom ramen...

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

Bakgrunden till förslaget är syftet är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensamt vårdnadsansvar. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer....

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

Bakgrunden till förslaget är syftet är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensamt vårdnadsansvar. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer....

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

Bakgrunden till förslaget är ett förslag om ett s.k. tredje steg i tandvårdsreformen. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer...

Remissvar på betänkandet ”Skolans dokument – insyn och sekretess” (SOU 2011:58)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller...