Sökresultat

Hittade 118 sidor med sökordet "Autism spectra"

Debatt: Skolmyndigheter och skolor måste ta sitt ansvar på riktigt!

…t många av dessa har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, autism, språkstörning, Tourettes syndrom (NPF). De är utbrända och slutkörda på grund av att skolan inte förmår att möta deras behov. Trots att skollagen säger att alla elever ska få den undervisning och hjälp de behöver för att klara skolan. Och trots att prislappen för varje för ung människa som faller ur skolan är ofattbart stor. Av Kalla Faktas reportage framgår att sam…

Postiva till förslag om minskat tvång mot barn i psykiatrisk tvångsvård

…kompetenslyft som avser psykiatrisk vård av barn och unga. Med kunskap om autism och ADHD, självskadebeteende och ätstörningar, bemötande, pedagogiska metoder, AKK, lågaffektivt bemötande, Studio III med mera kan tvångsåtgärderna undvikas och förebyggas. Det är mycket viktigt att all behandling alltid tar hänsyn till eventuell funktionsnedsättning. Tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar och bemötande måste finnas hos personalen, men också…

Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

…som har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, NPF, till exempel ADHD och autism. Både Autism– och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention har i flera undersökningar visat att elever med NPF och deras föräldrar inte upplever att de får det stöd de behöver. I Autism– och Aspergerförbundets skolenkät från 2016 uppger 30 procent att deras barn inte får tillgång till anpassade läromedel, hjälpmedel och utrustning som behövs i skolarbetet och en…

Regionala skillnader bland ADHD-diagnoser utreds av Socialstyrelsen

…et viktiga investeringar i individ och samhälle som på sikt kan förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och beroende. Gällande skillnader i diagnosticering av flickor och pojkar, skulle vi vilja att man samtidigt tittar på autism. Idag upptäcks flickor med autism ofta alldeles för sent, med stora konsekvenser för individen, säger Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson. Ta del av hela pressmeddelandet från Regeringen >>HÄR….

Debattartikel om tvångsvård av barn med funktionsnedsättning

…gas rätt vid tvångsvård. Förslag till LVU” får Riksförbundet Attention och Autism – och Aspergerförbundet att reagera kraftigt. De tycker förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom dessa barn ofta uppvisar sådana beteenden som utredningen avser. I Aftonbladets artikel kan man läsa att debattörerna Anki Sandberg (Attention) och Anne Lönnermark (Autism – och Aspergerför…

Elever berättar

Elever berättar Eleverna har ofta kloka tankar och idéer kring sin skolgång och det är alltid viktigt att göra dem delaktiga och lyssna på deras egna berättelser. Här har vi samlat några elevers berättelser. Deras skolbakgrund, ålder och diagnoser är olika och det finns massor att lära sig av respektive berättelse. Inom ramen för Attentions Skolprojekt det tagits fram filmer där eleverna själva får beskriva sin skolsituation och hur det kan vara…

Vem har ansvar för vad?

…Vem ansvarar för vad? Familjer med NPF upplever ofta att de blir “bollade” mellan olika instanser och myndigheter och att ingen tar ett ordentligt ansvar. Det tar mycket tid och kraft att som anhörig själv försöka reda ut ansvarsfrågan. Därför har vi på den här sidan valt att fokusera på just vem som ansvarar för vad….

KIND söker deltagare till studie om AST

…i social färdighetsträning för barn och unga med autismspektrumtillstånd (autism, aspergers syndrom, atypisk autism)? Projektet KONTAKT genomförs just nu i samarbete mellan BUP i Stockholms läns landsting och KIND (Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. I det här grupprogrammet får barnet bland annat träna sig i att ta kontakt,…

Placerade barn med NPF och behöver en integrerad vårdform

…ade barn som deltagit i undersökningen hade 44 procent ADHD och 13 procent autism. Barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU har mycket ofta psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. Om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som…

Remissvar på preliminärversionen av ”Vägledning för barnhälsovården” (13-08-02)

…ika typer av funktionsnedsättningar som kan uppmärksammas på BVC beskrivs; autism, ADHD, språklig försening och generell utvecklingsförsening, m.fl. tillstånd, vilket vi på Attention anser är mycket bra. Utifrån vår kompetens är beskrivningen av exempelvis ADHD-diagnosen väl beskriven och vi vill understryka vikten av att de som arbetar på BVC har grundläggande kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention anser att det är viktigt…

Att vara anhörig

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF. Skriften är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv Varje tema…

Arbetsgrupper

…ansli, Stockholm Annika Brar, verksamhetschef, psykiatriker Verksamhet: Vo Autism, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting Agneta Hellström, pedagogkonsult Verksamhet: SINUS AB Henrik Pelling, överläkare, barnpsykiater Verksamhet: BUP-kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog Verksamhet: sektionen för barnneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Hu…

Hur kan barn bli för dyra för skolan?

…å kunde man läsa i Norrbottenskuriren att en elev med diagnoserna ADHD och autism anses för dyr för Norrskenets friskola. Av artikeln att döma har skolans insatser bestått av att pojken i fråga fått ”en resursperson”, ett uttryck som brukar användas när det stöd som sätts in är av mindre kvalificerat slag. Efter flera personbyten bland dessa resurspersoner blev skolsituationen ohållbar och pojken mådde enligt mamman mycket dåligt. Av artikeln fram…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…ättning inte alltid är lätt att göra på individuell nivå. Vissa elever med autism eller autismspektrumtillstånd går idag i särskolan och kommer att ha svårt att tillgodogöra sig undervisning i vanlig gymnasieskola. Enligt förslaget ska dessa grupper inte längre kunna gå i gymnasiesärskolan. Attention menar att detta inte tillräckligt noga analyserats av utredningen samt att man måste överväga om det inte behövs undantagsregler för denna grupp. Vid…

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…vanligt att en individ har flera olika diagnoser, exempelvis både ADHD och autism. Skillnaderna mellan olika NPF-diagnoser kan vara stora, men skillnaderna är även stora inom en diagnos. En person med NPF kan vara välfungerande och högpresterande och lever i stort sett problemfritt med sin funktionsnedsättning. En annan person med NPF kan ha stora motoriska problem, problem med inlärning och missbruk eller kriminalitet. Ytterligare en annan person…