Sökresultat

Hittade 133 sidor med sökordet "Autism spectra"

”Hårdare tag funkar inte för alla skolbarn”

…, är det barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism, språkstörning och Tourettes syndrom (NPF). Lösningen är dock inte hårdare tag utan att skolan behöver fungera bättre för barn med NPF. Barn med NPF utgör cirka åtta procent av alla skolbarn. Trots det får lärarna i dag inte med sig tillräcklig kunskap och verktyg från utbildningen att möta dessa barn. Och först från och med i höstas ingår NPF som en obligatorisk del…

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

…krävas ett blodprov så är det intressant att det börjar komma biologiska markörer: ADHD http://193.146.160.29/gtb/sod/usu/$UBUG/repositorio/10300106_Amen.pdf Autism http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1750&area=3,10,16&typ=artikel&na=&lang=sv…

Diskrimineringen av personer med NPF måste upphöra

…r oss t.ex. emot att många yrkesvägar är stängda för personer med adhd och autism. De kan inte antas till polis- eller brandmannautbildning. Inte heller tillåts de göra värnplikt eller köra tåg. För att personer med ADHD ska få ta körkort krävs ett särskilt läkarintyg. Många dörrar är med andra ord på förhand stängda för den som har en neuropsykiatrisk diagnos. Att människor inte tillåts söka utbildningar eller jobb i konkurrens med andra, där den…

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

…som företräder barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, språkstörning och Tourette (NPF) – barn som ofta möter brister i skolan – reagerar över det uppskruvade tonläget. Ta itu med de verkliga problemen istället och satsa på skolan och skolans personal. Fyller en viktig funktion Föräldrar hör av sig till oss med oro för att kampen mot mobbning nu ska stanna av. De blir illa berörda av attackerna på dem som har i uppgift…

Projektet Trots Allt! träffar journalisten Cecilia Öhrn

…l av hennes erfarenheter som mamma till en son diagnostiserad med adhd och autism, som i perioder haft utåtagerande beteende. – Det blev ett givande och fint samtal om hur det är att vara förälder till barn med npf och hur man ständigt behöver möta omgivningens oförståelse och fördomar på nära håll men även genom bristande förståelse från skolan. Jag är så otroligt glad över att jag fick möjligheten att prata med Cecilia och att hon delade med sig…

Checklista och informationsfolder – paket

I paketet ingår 50 stycken checklistor och 50 stycken informationsfoldrar. Materialet kan användas på vårdmottagningar för att göra barn med NPF mer delaktiga i sin egen vård. Checklistan består av två sidor – en sida med information som riktar sig till behandlare och en sida med information som riktar sig till barnen själva. Sidan för behandlare består av tips på vad man kan tänka på inför och under mötet för att barnet ska känna sig så delaktig…

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…vanligt att en individ har flera olika diagnoser, exempelvis både ADHD och autism. Skillnaderna mellan olika NPF-diagnoser kan vara stora, men skillnaderna är även stora inom en diagnos. En person med NPF kan vara välfungerande och högpresterande och lever i stort sett problemfritt med sin funktionsnedsättning. En annan person med NPF kan ha stora motoriska problem, problem med inlärning och missbruk eller kriminalitet. Ytterligare en annan person…

Attention träffar DO för att agera mot diskriminering av personer med NPF

…senare år har vi fått återkommande rapporter om att personer med ADHD och autism diskrimineras. Attention har reagerat mot att många yrkesvägar är stängda för personer med NPF. De kan inte antas till polis- eller brandmannautbildning. Inte heller tillåts de att göra sin värnplikt eller köra tåg. Om personer med ADHD vill ta körkort krävs ett särskilt läkarintyg. Ett av de mer märkliga exemplen på senare tid är att personer med adhd inte heller sk…

Att vara anhörig

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF. Skriften är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv Varje tema…

Arbetsgrupper

…ansli, Stockholm Annika Brar, verksamhetschef, psykiatriker Verksamhet: Vo Autism, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting Agneta Hellström, pedagogkonsult Verksamhet: SINUS AB Henrik Pelling, överläkare, barnpsykiater Verksamhet: BUP-kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog Verksamhet: sektionen för barnneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Hu…

Hur kan barn bli för dyra för skolan?

…å kunde man läsa i Norrbottenskuriren att en elev med diagnoserna ADHD och autism anses för dyr för Norrskenets friskola. Av artikeln att döma har skolans insatser bestått av att pojken i fråga fått ”en resursperson”, ett uttryck som brukar användas när det stöd som sätts in är av mindre kvalificerat slag. Efter flera personbyten bland dessa resurspersoner blev skolsituationen ohållbar och pojken mådde enligt mamman mycket dåligt. Av artikeln fram…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…ättning inte alltid är lätt att göra på individuell nivå. Vissa elever med autism eller autismspektrumtillstånd går idag i särskolan och kommer att ha svårt att tillgodogöra sig undervisning i vanlig gymnasieskola. Enligt förslaget ska dessa grupper inte längre kunna gå i gymnasiesärskolan. Attention menar att detta inte tillräckligt noga analyserats av utredningen samt att man måste överväga om det inte behövs undantagsregler för denna grupp. Vid…

”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel”

…rbundsordförande Anhörigas Riksförbund. Ulla Adolfsson, förbundsordförande Autism och Asperger-förbundet. Pär Rahmström, förbundsordförande Demens-förbundet. Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande Afasiförbundet. Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande Attention. Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet. Marie-Louise Olsson, förbundsordförande…

Remissvar på preliminärversionen av ”Vägledning för barnhälsovården” (13-08-02)

…ika typer av funktionsnedsättningar som kan uppmärksammas på BVC beskrivs; autism, ADHD, språklig försening och generell utvecklingsförsening, m.fl. tillstånd, vilket vi på Attention anser är mycket bra. Utifrån vår kompetens är beskrivningen av exempelvis ADHD-diagnosen väl beskriven och vi vill understryka vikten av att de som arbetar på BVC har grundläggande kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention anser att det är viktigt…

Ny rapport från Egen Styrka-projektet: “Till slut tar man slut”

…ckholms läns landsting visar på en kraftig ökning av barn och ungdomar med autism, fler än vad man tidigare trott skriver rapporterar www.svt.se. Enligt studien hade 7 000 barn mellan 0 och 17 år i Stockholms län en konstaterad AST-diagnos 2011 mot närmare 4 000 barn 2007. Det är en ökning med hela 75 procent. Vad som ligger bakom ökningen är inte klarlagt men forskarna tror att det framför allt handlar om att allt fler neuropsykiatriska utredning…