Sökresultat

Hittade 74 sidor med sökordet "forskning"

Alla ska med! – Stigcykling för unga med NPF

…Eller människorna på den åtminstone må bättre. Och det finns det faktiskt forskning som styrker. Varför vänder ni er specifikt till personer med NPF och hur ska ni arbeta för att NPF-anpassa? Alla ska med! Det tycker både Cykelfrämjandet och Svenskt Friluftsliv och nu var det NPF-ungas tur. Inspiration kommer från liknande projekt i Skottland och USA. Anpassandet ingår i metodutvecklandet men rent generellt så tänker vi skapa förutsättningar för…

ADHD-medicinering minskar risk för brott

Personer med ADHD löper ökad risk att hamna i kriminalitet och svensk forskning har också visat att drygt en av tre män som dömts till längre fängelsestraff har ADHD. Nu visar en ny stor svensk studie för första gången att behandling med läkemedel vid ADHD minskar risken för brottslighet hos vuxna med ADHD. Forskare på Karolinska institutet och universitetet i Oxford har följt män och kvinnor med ADHD i Sverige som funnits registrerade inom krimi…

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

…funktionsnedsättning finns är djupt diskriminerande och oempatisk. Även om forskningen har börjat kunna se vissa förändringar i hjärnan på personer med NPF så görs utredningar idag med hjälp av tester och intervjuer. Det är en mätning av en ”funktion” och om funktionen inte fungerar ”normalt” inom ett antal områden klassas den som en nedsättning. En utredning omfattar vanligtvis både intervjuer eller observationer för att kartlägga symtom eller be…

Krönika: Arbete – börda eller välsignelse?

…t detta och blir samtidigt beroende av ekonomiskt stöd. Dessutom visar all forskning att långa perioder av arbetslöshet leder till sämre hälsa, passivisering och isolering. För oss i Attention är det självklart att alla, vare sig de har en funktionsnedsättning eller inte, ska erbjudas jobb eller annan sysselsättning anpassad efter den egna förmågan. Vi arbetar för att: Personer med NPF ska få kunnig yrkesrådgivning och hjälp att hitta rätt i arbet…

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

…vad man tidigare trott: – Mellan 3 och 6 procent av alla barn beräknas ha svårigheter med matematik. Dyskalkyli är med andra ord lika vanligt som dyslexi. Östergren anser att det trots det finns väldigt lite forskning gjord inom området. -Vi ligger långt efter läs och skrivforskningen och jag tror att första steget är att medvetandegöra att man kan ha specifika matematikproblem, avslutar han.  …

Attention på utbildningsdepartementet

…lgänglig skolmiljö, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman. Nästa vecka träffat vi Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vilket är nästa steg i vårt arbete med att stärka lärarutbildningen….

Remissvar SOU 2018:11 – Om ungdomar som varken arbetar eller studerar

…örsöksverksamheten ska pågå under fyra till fem år. Den ska utvärderas och forskning ska kopplas till arbetet. Samordnarens bedömning: Samordnaren ser att det finns ett behov av analys av om lagstiftning krävs men har inte haft möjlighet att göra en sådan. Attention tillstyrker förslaget och bedömer det som mycket viktigt.   11.3 Nationellt samordnat stöd från tre myndigheter Samordnarens förslag: Arbetsförmedlingen, Statens skolverk och Socialsty…

Risk för ökad stigmatisering av elever med ADHD efter SPSM:s rapport

…debattartikel, publicerad i torsdagens SvD. SPSM har missat viktig aktuell forskning i sin rapport och sätter inte fokus på hur skolan kan stötta barn med ADHD genom att kompensera för deras kognitiva nedsättningar, skriver de sakkunniga i sin debattartikel. Istället lägger rapporten stor vikt vid minskning av störande beteenden i skolan med hjälp av metoden positivt beteendestöd, PBS, och innehåller skrivningar som “sociala trender som medikalise…

Personer med ADHD måste också kunna få LSS-insatser

…n ha i sin vardag. Fördomar och förutfattade meningar är, trots omfattande forskning, fortfarande vanligt kring just denna diagnos. Kunskapen om ADHD behöver helt enkelt öka även inom omsorgen. Vår erfarenhet är att kommuner gör en alltför snäv tolkning och tillämpning av personkrets tre och utesluter på så sätt personer med ”fel” diagnos, trots att personkrets tre inte uppställer krav på någon särskild diagnos. Adekvat stöd utifrån behov bidrar t…

Årets ljuspristagare är Sven Bölte från KIND

…inom NPF-området och för våra målgrupper. Årets ljuspristagare är Sven Bölte, chef på KIND. Attentions styrelse är de som utser pristagaren och deras motivering lyder: ”Genom sin internationella utblick och engagerade arbetssätt har Sven där skapat ett dynamiskt kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning. Sven har aktivt tagit del av den svenska debatten om stöd och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han har…

Susanne

…för sent att må bättre och bli upprättad. Det visar bl.a. Taina Lehtonens forskning om äldre personer och ADHD. Att sent i livet få kunskap, en diagnos och ett namn för sina erfarenheter är bekräftande och stödjande för att kunna samla ihop sitt liv på ett värdigt sätt. Kort och gott! Vi kan alla bidra till att se människan för vad hen är oavsett ålder. Vi har alla ett ansvar för det – vården och omsorgen men också våra patient-, brukare och anhö…

Kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

…eras på både elevers, skolpersonalens och myndighetsrapporter och relevant forskning. Allt för att kunna ge en så tydligt bild som möjligt. Av rapporten framgår det att de studerande själva sällan kommer till tals och får beskriva hur de ser på sin skolsituation. Insatserna påverkas också om det finns engagerade föräldrar. Också att det finns en skillnad i om man får stöd beroende på om man är pojke eller flicka. Presentationen av rapporten följde…

Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

…ndra kognitiva funktionsnedsättningar. Ta fasta på de goda exempel och den forskning som finns och anställ arbetsterapeuter i skolan, skriver ordförandena i riksförbundet Attention, Autism- och Aspergerförbundet samt Sveriges Arbetsterapeuter i en debattartikel i Dagens Arena. I den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken 2015 konstaterade Myndigheten för Delaktighet att Sveriges skolar brister när det gäller att ge elever det särskilda…

Rapporter och fakta

Rapporter och fakta I den forskning, de rapporter och analyser som finns om unga med funktionsnedsättning och nätanvändning kan vi se några tydliga gemensamma nämnare: att barn och unga med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld och kränkningar på och via nätet att det råder kunskapsbrist om nätet och olika funktionsnedsättningar hos föräldrar och yrkesverksamma att vuxna pratar för lite med sina barn om vad de gör på nätet att barn och ung…

Debatt: Nu behövs en storsatsning på elever med NPF

…elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med utgångspunkt från forskningen och de goda exemplen på hur skolor kan anpassas till elever med NPF, är kunskap som inte når ut till den enskilda läraren. Misslyckande i skolan leder ofta till utanförskap senare i livet. Ungefär 13 000 elever i varje årskull vare sig arbetar eller studerar några år efter gymnasiet. Många av dem har NPF. Varje sådan kull kostar samhället sex miljarder kronor va…