Skrivelser och undersökningar

Emellanåt genomför vi undersökningar om våra målgruppers livsvillkor. Undersökningarna ger en tydlig bild om hur våra medlemmar har det.
Här kan du ladda ner och läsa våra undersökningar, rapporter och skrivelser till myndigheter och andra instanser.

Rapport “Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar?”

Attention har gjort en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar. Bland...

Rapport “Lyssna på mig!”

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad mot skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten, och det framkommer tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland...

Språkstörning – en okänd och missförstådd funktionsnedsättning

Riksförbundet Attention genomförde i december 2014 en enkätundersökning för att uppmärksamma och förbättra situationen för familjer/personer med språkstörning. Upprinnelsen till detta var ett möte med DHB* Språkstörning som påpekat kunskapsbristerna...

Svårt att få tag på ADHD-mediciner

För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner brister. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet Attention. Apoteken har på...

Rapport “Vi kan och vill arbeta”

Riksförbundet Attention genomförde under maj-juni 2014 en enkät riktad till individer med Aspergers syndrom som har jobb eller en praktikplats. Fokus låg på arbetsmiljön och möjligheten att få stöd. Arbetet...

Skolenkät 2013: Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Riksförbundet Attention genomförde under hösten 2013 en enkätundersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen. Rapporten är ett led i Attentions arbete...

Attention genomför körkortsundersökning

Attention har genomfört en körkortsundersökning om hur medlemmar med egen diagnos uppfattar sig som bilförare och vilket stöd de behöver i trafikundervisningen. Enkäten vände sig till de med körkort och...

Rapport “Ekonomi i gungning”

En undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. Riksförbundet Attention genomförde i januari och februari 2014 en...

Rapport “Till slut tar man slut”

Riksförbundet Attention genomförde under november 2013 en enkätundersökning riktad till föräldrar som lever med barn med Asperger/AST med normalbegåvning. Gensvaret var stort, 1181 föräldrar svarade på frågor om vilka insatser...

Uttalande från Förbundsstämman 2013: Likvärdig vård över hela Sverige

Köerna för att få göra en neuropsykiatrisk utredning ringlar sig långa i flera landsting. Och i vissa landsting får grupper inte ens stå i kön eftersom de inte uppfyller landstingens...

– Det höll mig vid liv, enkät om omhändertagna barn

Riksförbundet Attention har genomfört en medlemsundersökning om placerade barn och unga som placeras på s.k. HVB-hem och dylikt. Syftet med enkäten är att ge underlag till Attentions arbete med att...

Allt är en kamp för elever med NPF

2011 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Drygt 900 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning...