I forumet medverkar forskare, experter, yrkesverksamma, myndighetspersoner, personer med egen erfarenhet,  projektledare och andra representanter för Riksförbundet.

Ta del av programmet som PDF HÄR

TORSDAG 5 MAJ

08.30 – 10.00 Kaffe och inregistrering, utställningsbesök

10.00 – 10.15 Invigning och välkomsthälsning
Anki Sandberg, förbundsordförande Attention, Jessica Stigsdotter Axberg, moderator

Anki Sandberg är Attentions mångåriga förbundsordförande tillika ordförande för Attentions utbildningsverksamhet. Hon inleder med att presentera Attentions syn på kunskap och de frågor förbundet driver inom det området.

Jessica Stigsdotter Axberg, även kallad MrsHyper, är ArtDirectorn och formgivaren som bytte bana och blev föreläsare och författare inom NPF.  Hon är aktiv inom Attention Håbo och har lång erfarenhet av Hjärnkoll.

10.15 – 10.55 Tidiga insatser avgörande för barn med NPF-problematik
Lisa Thorell, lektor Karolinska institutet 
Lisa Thorell är docent i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet där hon leder en forskargrupp som studerar ADHD utifrån ett livsperspektiv, från förskoleåldern till ålderdomen. Vid NPF-forum kommer hon att prata om vikten av tidiga insatser med fokus på neuropsykologiska brister (t.ex. arbetsminne, impulskontroll och reglering av känslor) och kopplingen till både senare ADHD symtom och funktionsnedsättning i vardagen (t.ex. skolprestationer och kamratrelationer). Hon kommer även redogöra för helt ny svensk forskning som studerat kopplingen mellan digitala medier (dataspel och sociala medier) och ADHD symtom.

10.55 – 11.10 Paus och utställningsbesök

11.10 – 11.50 Panelsamtal om tidiga insatser 
Lisa Thorell, KI, Kristina Taylor, Psykologförbundet, Mikael Forsberg, Lärarförbundet och Fredrik Malmberg, SPSM
Kristina Taylor är ordförande för Sveriges Psykologförbund. Tidigare var hon ordförande i förbundets etikråd, och ledde förbundets arbete med yrkesetisk rådgivning och klagomålshantering. I sin psykologpraktik har Kristina främst arbetat inom elevhälsa/skola/, samt med olika utbildningsinsatser, till exempel på psykologernas specialistutbildning. 

Mikael Forsberg arbetar som specialpedagog i Gävle kommun. Han är också ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och vice ordförande för avdelningen i Gävle. 

Fredrik Malmberg är generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sedan 2017. Innan dess har Fredrik bland annat varit Barnombudsman i nio år och har också varit regeringens särskilde utredare för utredningen om stärkt rätt till personlig assistans.

11.50 – 13.00 Lunch och utställningsbesök

13.00 – 13.40 Forskning pågår
Sven Bölte, professor Kind och Tatja Hirvikoski, docent Kind och Anki Sandberg, Riksförbundet Attention

Sven Bölte är professor, psykolog och föreståndare för KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Tatja Hirvikoski är forskare vid KIND på Karolinska Institutet. Hon arbetar även med forskning och utbildning vid Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm. Hennes forskning fokuserar på hälsa och ohälsa hos personer med funktionsnedsättningar, samt hur vården kan göras bättre för dessa personer och deras familjer.  

13.40 – 13.50 Paus

13.50 – 14.30 Att växa upp och leva med NPF
Tove Lundin, Hjärnkollambassadör och journalist
Tove Lundin berättar om hur det var att växa upp med en osynlig funktionsnedsättning, och att sedan få diagnosen som vuxen. Om hur det kan vara att vara tjej med adhd, och känna att man måste hålla allt inom sig. Hon berättar i sin föreläsning om vilka hjälpmedel, förhållningssätt och verktyg som hjälper henne i vardagen och i arbetet.

14.30 – 15.00 Kaffe och utställningsbesök

15.00 – 15.40 Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö
Malin Angberg, leg psykolog, Psykologpartners och Therese Allvar, leg psykolog, Psykologpartners
Föreläsningen Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö fokuserar på hur vi skapar studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever oavsett förutsättningar.

Malin Angberg är leg psykolog, psykoterapeut och handledare. Sedan ett antal år arbetar hon inom affärsområdet Pedagogik & Utveckling på Psykologpartners. Affärsområdet har som fokus att bidra till att alla människor, oavsett förutsättningar, ska ges möjligheter till utveckling och god livskvalitet och riktar sig till verksamheter som möter barn, unga och individer med funktionsnedsättningar. Malin har under åren utbildat och handlett kring bemötandestrategier, samtalsfärdigheter, förebyggande arbete, tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd inom olika verksamheter.

Therese Allvar har i hela sitt psykologliv arbetat med att möta barn, unga och människor med olika funktionsnedsättningar. Hon har bland annat arbetat kliniskt inom habilitering, barntraumateam och med tvångsomhändertagna barn inom SiS. Numera arbetar hon främst med handledning och utbildning till yrkesverksamma, såsom behandlingspersonal, pedagoger och poliser, samt med implementering av evidensbaserade metoder för att arbeta för ökad livskvalitet och minskade problemskapande beteenden.

15.40 – 15.50 Paus

15.50 – 16.30 Trots – vad gör vi?
Eric Donell och Klara Cederqvist, Riksförbundet Attention
Trots allt! är ett familjestyrkeprojekt som handlar om att stärka och stötta familjer som har barn med trotsproblematik. Men vad menar vi när vi pratar om trotsproblematik och hur har familjerna det? I den här föreläsningen får ni ta del av hur vi arbetat i projektet “Trots allt” för att stärka familjerna men även fakta och strategier för att bemöta utmanande beteenden hos barn.

Eric Donell, vice ordförande i Attention, verkar tillsammans med projektet för att stärka familjer med barn med trotsproble­matik och bryta det stigma som ofta är förknippat med detta beteende.

Klara Cederqvist är projektledare för Riksförbundet Attentions projekt Trots allt! Huvudmålet för projektet Trots allt! är att stärka och stödja familjer som har barn med trots-problematik och utagerande beteende.

FREDAG 6 MAJ

08.30 – 09.00 Kaffe och utställningsbesök

09.00 – 09.40 Hur kan nationella riktlinjer för NPF förbättra vård och stöd?
Annika Brar, habiliteringsläkare
Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer när det finns ett vägledningsbehov riktat till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Annika Brar ger en kort bakgrund till varför de tar fram riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Hon ger också övergripande information om preliminära områden som kommer att täckas i riktlinjerna och därefter hur de jobbar aktivt med att få till en förändring inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Annika Brar är psykiater och habiliteringsläkare i Region Stockholm. Jobbar för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättningar, inte minst NPF. Har tidigare arbetat med riktlinjer och vårdprogram inom NPF, nu delaktig i framtagandet av Nationella riktlinjer adhd och autism via Socialstyrelsens prioriteringsgrupp. Medlem i Attentions kunskapsråd.

09.40 – 09.50 Paus

09.50 – 10.25 Vägen vidare för unga som varken studerar eller arbetar
Ida Thorell, Misa Ung, Petter Berg, MUCF och Matilda Berglund Calais,
Riksförbundet Attention


Ida Thorell, studie & yrkesvägledare och affärsområdeschef på Misa, är specialiserad på stödinsatser för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, beroendesjukdomar samt insatser för personer med psykosocial problematik.

Petter Berg, utvecklingsledare på MUCF med uppdragsansvar för myndighetens två uppdrag kring unga som varken arbetar eller studerar. Är utbildad samhälls- och beteendevetare och har en bakgrund inom socialtjänsten där han arbetat med ensamkommande flyktingungdomar, öppenvård för ungdomar och deras familjer samt verksamhetsutveckling. 

Matilda Berglund Calais är intressepolitisk utredare på Attention. Det innebär att hon är med och driver Attention frågor i olika samråd, utredningar, politikerkontakter och uppvaktningar samt svarar för förbundets remisser. 

10.25 – 10.50 Kaffe och utställningsbesök

10.50 – 11.25 Känslogrejen – lärande verktyg om känsloreglering och bemötande
Nicole Wolpher och Johan Bysell, Attention Stockholm
Känslor och relationer är två av de områden som är mest utmanande för personer med NPF, där det idag brister i lättillgängligt stöd. Ofta blir känslolivet överväldigande, så hur gör man för att förstå, hantera och kommunicera sina känslor? Hur gör personer med NPF för att få det att fungera? I projektet Stöd i vardagen har Attention Stockholm arbetat med att ta fram material med fokus på känslor, exekutiva funktioner och bemötande i samtal.

Nicole Wolpher och Johan Bysell, projektledare Stöd i vardagen, Attention Stockholm

11.25 – 11.45 Förändringsarbete med brukarinflytande
Conny Allaskog, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Hur kan vården och omsorgen utvecklas med hjälp av erfarenheter från brukare och patienter? Peer Support, Brukarrevision, Patientforum och Återhämtningsguiden är alla exempel på metoder för brukarinflytande och utveckling av vård och omsorgsinsatser som tagits fram av personer som själva har erfarenhet av att ha varit brukare och patienter.

Conny Allaskog, ordförande för NSPH, som själv har erfarenhet av att ha tagit fram flera av metoderna berättar mer om hur de kan användas för att utveckla vården och omsorgen ur ett brukarperspektiv.

11.45 – 12.10 Prisutdelning Årets ljus
Årets ljuspris tilldelas Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig på SKR och Gunilla Granholm, ordförande nationella arbetsgruppen adhd, NPO Psykisk Hälsa, för deras insatser som pådrivande krafter bakom det nationella Vård- och insatsprogrammen (VIP) för adhd. Syftet med programmet är att öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

12.10 – 13.20 Lunch och utställningsbesök

13.20 – 13.55 Att vara anhörig till någon med NPF – hur ser verkligheten ut för individen och vad är på gång på samhällsnivå
Ritva Gough, forskare Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA) och Jenny Kindgren, Riksförbundet Attention
Utifrån ett individperspektiv kommer Jenny prata om hur vardagen kan se ut för familjer med NPF och hur de ofta faller mellan stolarna. Hur rättigheter ofta ser bra ut på pappret men sällan fungerar i verkligheten. Ritva berättar om NKAs arbete kring att få till en nationell anhörigstrategi och vilka förbättringar det skulle leda till för anhöriga. Hon ger även en uppdatering kring hur regeringen tagit emot underlaget från Socialstyrelsen och om hur de jobbar vidare med frågorna.

Jenny Kindgren arbetar som utbildare och handledare hos Attention Utbildning. Hon är beteendevetare och har även studerat handikappvetenskap. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med och utbilda inom NPF och har också egen erfarenhet av NPF i familjen.

Ritva Gough är fil.dr. i sociologi, verksam som forskare och ordförande vid Nationell kompetenscentrum, med tidigare anställningar som FoU-ledare och verksamhetschef för Fokus Kalmar län. Ritva disputerade med en avhandling om personlig assistans vid universitetet i Tromsö och har bedrivit flera FoU- och forskningsprojekt inom funktionshinderområdet. Dessa har bland annat handlat om handläggarnas kompetensutveckling, stöd till personer med psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning samt stöd till anhöriga till äldre. 

13.55 – 14.35 Åldras och må bra
Annika von Schmalensée, Riksförbundet Attention, Lotta Borg Skoglund, psykiatriker och forskare, SMART psykiatri och Kajsa Edman, ambassadör Äldrelyftet

Hur är det att åldras med NPF-diagnos? Annika von Schmalensée, projektledare Attention och Kajsa Edman med egen erfarenhet samtalar om hur det är att åldras med NPF. Lotta Borg Skoglund, psykiatriker berättar om vad forskningen visar och vikten av rätt förklaringsmodell och förståelse för sig själv för att ha ett hälsosamt och värdigt liv.

Kajsa Edman, 69 år, ambassadör för Äldrelyftet. Ofrivillig pensionär med internationell erfarenhet. Fick en adhd-diagnos för två år sedan.

14.35 – 15.00 Kaffe och utställningsbesök

15.00 – 15.40 Stay busy – en personlig föreställning om adhd
Skratt, allvar och lite musik av och med Anders Bagge och Fredrik Sandberg

15.40 – 15.50 Slutord och avtackning


MEDVERKANDE PÅ NPF-FORUM 2022

Sven Bölte, professor, psykolog och föreståndare för KIND
Lotta Borg Skoglund, psykiatriker och forskare, SMART psykiatri.
Tove Lundin, Hjärnkollambassadör och journalist
Malin Angberg, leg psykolog, leg psykoterapeut på Psykologpartners
Jenny Kindgren, Riksförbundet Attention
Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
Eric Donell, vice ordförande
Riksförbundet Attention
Annika von Schmalensée
projektledare för Attentions projekt Äldrelyftet
Nicole Wolpher, projektledare Stöd i vardagen, Attention Stockholm
Johan Bysell, projektledare Stöd i vardagen, Attention Stockholm
Conny Allaskog, ordförande NSPH. Foto: Caroline Andersson
Ida Thorell, Studie & yrkesvägledare och Affärsområdeschef på Misa
Petter Berg, Utvecklingsledare på MUCF 
Klara Cederqvist, Attention, projektledare Trots allt!  
Kristina Taylor, ordförande för Sveriges Psykologförbund
Annika Brar, psykiater och habiliteringsläkare i Region Stockholm
Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM
Matilda Berglund Calais, Riksförbundet Attention
Tatja Hirvikoski, docent, Kind
Ritva Gough, forskare, NKA
Lisa Thorell, lektor Karolinska institutet 
Kajsa Edman, ambassadör, Äldrelyftet
Jessica Stigsdotter Axberg, moderator
Therese Allvar, leg. psykolog, Psykologpartners
Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig på SKR. Foto: Thomas Henriksson
Fredrik Sandberg
Gunilla Granholm, ordförande nationella arbetsgruppen adhd 
Anders Bagge