Vägen tillbaka är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att ge barnen som har problematisk skolfrånvaro och som har NPF, samt deras vårdnadshavare, en plattform för att få göra sina röster hörda. Vi vill också inom projektet sprida goda exempel och koppla oss samman med skolpersonal, forskare och annan relevant profession.

Projektrapport

Vi har pratat med både barnen och deras föräldrar via djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter. Det är sammantaget en dyster bild som kommer fram när vi sammanställt svaren i rapporten ”Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro”. 

Se en sammanfattande explainer


Skolrapport 2022

Attentions årliga skolrapport bygger på vårdnadshavares enkätsvar angående deras och barnens känslor inför skolstart.


Enkät riktad till barnen

Ett första steg i projektet var att via en enkät riktad direkt till barn och unga ta del av deras upplevelser. I den här explainern sammanfattar vi de vanligaste enkätsvaren.

Kontakta projektet

Projektledare
Susanne Berneklint
susanne.berneklint@attention.se
073-598 78 58