Våra etiska riktlinjer

Attention har en viktig uppgift som vi tar på stort allvar. På senare år har kunskapen om vad vi gör spridits till allt fler. Vi växer, vilket betyder att vi får fler medlemmar, fler förtroendevalda och fler anställda. För att vi ska bli den kraft i samhället vi vill vara behöver alla som arbetar inom organisationen vara medvetna om förbundets grundsyn i olika frågor och verka därefter. Var och en som företräder Attention har ett ansvar för att uppträda så, att Attention uppfattas som en seriös och kompetent organisation.

Dessa etiska riktlinjer har tillkommit för att ge medlemmarna vägledning och stöd i sitt medlemskap och för att stärka demokratin och gemenskapen inom förbundet.

Syfte

Syftet med dessa etiska riktlinjer är:

  • att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation
  • att bibehålla och stärka omvärldens förtroende för Attention
  • att öka medvetenheten hos oss själva om betydelsen av att bemöta varandra på ett sätt som stärker kamratskapet inom förbundet

Etik betyder sedelära och handlar i vårt förbund framförallt om hur vi hanterar relationer till andra människor och hur vi förvaltar förtroenden, ekonomi och våra uppdrag. En handling är kanske inte fel i juridisk mening, men kan vara tveksam eller olämplig ur medmänsklig synvinkel. Etik handlar inte om knivskarpa och absoluta gränser utan om att ge riktlinjer som hjälper den enskilde att skapa förtroende för sig själv och för organisationen.

Värdegrund/normer

Attentions verksamhet ska bygga på en gedigen kunskapsgrund och vara förankrad i en humanistisk människosyn. Tolerans och respekt för alla människors lika värde och behov av medmänsklighet utgör kärnan i vår gemenskap.

Detta synsätt ska vara vägledande för hur vi agerar i olika situationer. Det innebär också att alla medlemmar i grunden har samma skyldigheter och rättigheter, oavsett om man har egna funktionsnedsättningar eller inte.

Var och en ansvarar för att bemöta andra på ett sätt som inte upplevs kränkande och destruktivt. I stället skall vi i positiv anda, genom öppenhet, förståelse och hänsyn samt klok vägledning se möjligheter i stället för hinder. Vi ska vara tydliga i vår kommunikation för att minimera missförstånd. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt innebär en tro på att alla människor har lösningar inom sig, men kan behöva stöd i att ta fram dem. Detta tänkande ska genomsyra allt arbete.

Var och en som företräder Attention ska vara medveten om förbundets grundsyn i olika frågor och verka därefter.

Vi ska utgå från de skrifter och program förbundet har när vi representerar förbundet.

Med klar struktur och tydliga arbetsbeskrivningar för styrelsearbete, av ansvar och roller, främjas en bra balans mellan anpassning av föreningens arbetsformer och individens utveckling av den egna förmågan

Detta kan innebära att arbetsuppgifter anpassas efter vars och ens förutsättningar och förmågor – med eller utan funktionsnedsättning. Var och en ska kunna känna trygghet i att få ge stöd och ta emot stöd.

Alla medlemmar har skyldighet att bevara förtroenden samt skydda personuppgifter.

Detta innebär att ingen, utan den berördes medgivande, ber om eller lämnar ut personliga uppgifter, erfarenheter eller förtroenden. All hantering och registrering av känsliga uppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning, med varsamhet inför andra människors integritet.

Vi strävar efter att hålla ihop och lösa meningsskiljaktigheter i samförstånd.

Vi lyssnar på och respekterar varandra. När vi har olika uppfattningar lyssnar vi på varandra och söker vi efter konstruktiva kompromisser som kan leda arbetet framåt. När det uppstår konflikter som vi själva har svårt att lösa tar vi hjälp av andra.

Alkoholpolicy

Vår representation och våra gåvor bör vara alkoholfria. Den som vill ha någon alkoholhaltig dryck i samband med en middag eller annat kvällsarrangemang betalar den själv.

 

Opartiskhet och oberoende

 Du företräder förbundet – inte dig själv

Det är viktigt att den som har ett förtroendeuppdrag och företräder förbundet är noga med att inte blanda ihop sina roller eller utnyttja sin position för att främja egna intressen t.ex. i form av en egen privat firma. När man skickar e-post eller brev ska det framgå av signaturen att avsändaren representerar Attention. Vid möten och konferenser ska inte reklam för egna verksamheter förekomma med mindre än att det träffats en särskild överenskommelse med arrangören om det.

Intressekonflikter och jäv

För att ingen ska kunna misstänkas för att hamna i en beroendesituation eller intressekonflikt, är det viktigt att förtroendevalda, adjungerade eller anställda på alla nivåer inom förbundet är medvetna om de riktlinjer som finns runt jäv och respekterar dem.

  1. Du är jävig när man behandlar ett ärende, utnämning eller anställning som berör dig personligen, din familj, släkt eller nära vänner.
  2. En jävig person har rätt att närvara när ärendet presenteras och för att svara på frågor, men inte delta vid diskussion och beslut.
  3. Besluten ovan betyder dock inte att det råder förbud för släkt eller vänner till någon som är aktiv i Attention att göra en insats, när detta är bra för förbundet. Vi bör agera så att det inte uppstår beroendeförhållanden eller att andra kan misstänka att en person är vald enbart för att den är släkt eller nära vän till någon.

Demokrati och öppenhet

För att stärka demokratin inom förbundet värnar vi öppenhet och fri dialog. Vi samarbetar med andra när det är bra för våra medlemsgrupper, men med eftertanke, för att undvika intressekonflikter eller osunda beroendeförhållanden.

När vi samarbetar eller ingår sponsoravtal med företag följer vi de etiska riktlinjer som Handikappförbunden satt upp och som garanterar att vi inte utsätts för otillbörlig påverkan.

Överträdelse av etiska riktlinjer

Om någon uppenbart bryter mot de etiska riktlinjerna skall den aktuella styrelsen ta kontakt med förbundsstyrelsen som beslutar om hur ärendet ska hanteras. Om en medlem, trots lämpliga insatser, upprepat fortsätter att bryta mot förbundets etiska riktlinjer, bör förbundsstyrelsen som en sista utväg överväga att stänga av vederbörande från förtroendeuppdrag eller utesluta medlemmen. Formerna för beslutet återfinns i riksförbundets stadgar och policy för uteslutning och avstängning.

Reviderade av förbundsstämman april 2015


Dela detta: