”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD”

Riksförbundet Attention startade i augusti 2020 ett 3-årigt projekt vars övergripande mål är att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med ADHD. Genom projektet vill vi bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården.

Bakgrund

Kunskapen om de olika neuropsykiatriska diagnoserna och vad de innebär för såväl barn som vuxna har ökat betydligt på senare år. Det har lett till ökad öppenhet som förbättrat livsvillkoren och minskat stigmat för många människor. Däremot finns det stora kunskapsluckor när det gäller hur det är att åldras och bli gammal med dessa diagnoser. Få har uppmärksammat de särskilda utmaningar då man ska gå från ett strukturerat liv genom arbete, familj och samhällsstöd, in i ett pensionärsliv där mycket av detta saknas. Men fler ser också att det är dags att se ADHD ur ett livsloppsperspektiv och planera för insatser även för dem som är äldre.

Projektets målgrupper

Projektets primära målgrupp är seniorer i åldern 60 – 75 år med ADHD, som de fått tidigt eller sent i livet. Sekundära målgrupper är:

• Deras anhöriga

• Personal inom vård, omsorg och pensionärsverksamhet

• Beslutsfattare och myndighetsutövare som har ett övergripande ansvar för hur samhällets stöd utformas.

• Media som kan föra ut budskapet om att ADHD också finns hos äldre

Förväntade resultat och aktiviteter

De aktiviteter som planeras genomför ska leda till att äldre med ADHD ska vara bättre rustade för framtiden genom ökad kunskap om sina egna utmaningar samt strategier och verktyg för att bemästra dessa. Projektet kommer att arbeta nära personer med egen erfarenhet som vill bidra till arbetssätt som hjälper andra. Vi har också som mål att ha ökat medvetenheten och nått ut med kunskap om vilka behov äldre personer med ADHD har till äldreomsorg, primärvård, Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, andra berörda myndigheter, föreningsliv med flera som möter målgruppen, och därigenom ha bidragit till bättre stöd till de berörda.

Samarbetspartners

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs av Riksförbundet Attention i samarbete med Omvårdnadsinstitutet, Stockholm stad, Huddinge kommun, Attention Sollentuna, pensionärsorganisationerna SPF, SKPF och PRO, Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH och SKR.

Projektledare & kontakt

Annika von Schmalensée, projektledare, annika.schmalensee@attention.se.

 


Dela detta: