Fri

Fri-projektet

Under december 2012 påbörjade Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Bakgrund

ADHD är en funktionsnedsättning som visat sig vara överrepresenterad bland personer som lever med kriminalitet. I samhället i stort beräknas 3-5 % ha ADHD medan denna siffra bland intagna på Kriminalvården beräknas vara 20-30 %. Trots detta så är kunskapen om ADHD bland de yrkesverksamma som möter personerna ofta otillräcklig, och kunskapen om ADHD hos personerna själva är också ofta låg vilket kan försvåra den egna självförståelsen.

Att ha levt ett kriminellt liv betyder ofta olika typer av utanförskap, och processen att lämna en kriminell livsstil innebär många utmaningar. Efter att man avtjänat ett fängelsestraff följer ofta många olika myndighetskontakter, där stora krav kan ställas på individen. Har man dessutom en ADHD-problematik blir dessa utmaningar i regel än mer krävande. Att mötas av professionella som har kunskap om vilken form av stöd som kan behövas för målgruppen, samt att själv ha en förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att göra en sådan förändring, kan därför vara avgörande för att individen ska lyckas.

Förstudie

I november 2011 fick Attention medel från Arvsfonden för att göra en förstudie vars syfte var att tydliggöra målgruppens behov och identifiera vilka aktörer som kan mobiliseras för att hjälpa och stödja personer i samband med frigivning från anstalt. Arbetet bestod till stor del av intervjuer med klienter och personal inom kriminalvården, socialtjänsten, föreningar och myndigheter för att klargöra vilken typ av hjälp som finns att få, samt vem/vilka som kan ge stöd för att hjälpa målgruppen till en nystart. Förstudien utmynnade i ett projekt där bland annat Kriminalvården, RFS (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare), KRAMI, ABF, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholms stad och SKL kommer att medverka i eller följa projektet.

Mål och syfte med projektet

FRI-projektet vill öka kunskapen om ADHD hos de myndigheter och organisationer som möter målgruppen i sitt arbete genom utbildning av yrkesverksamma. Detta för att målgruppen ska kunna få ett bättre bemötande samt bättre förutsättningar för rätt form av stöd.

FRI-projektet vill även skapa ett digitalt material med syfte att stödja och inspirera målgruppen efter frigivning – Friguiden. Materialet kommer bestå av personliga berättelser, tips, självhjälpsfrågor samt information om ADHD inom olika områden som målgruppen själva valt ut. Friguiden ska även innehålla en översiktskarta över relevanta myndigheter och organisationer. Materialet kommer bestå av kortfattad och kärnfull information i text, bild och film.

Bemanning och organisation

Projektet leds av tre personer inom Attention. Arbetet är ett samverkansprojekt och bygger på ett nära samarbete med projektets partners och de brukarorganisationer som arbetar för målgruppen. Detta för att på bästa sätt ta tillvara målgruppens egna berättelser, erfarenhet och kunskap samt för att projektet ska nå så många som möjligt. Officiella samarbetspartners i projektet är Kriminalvården, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Hjälpmedelsinstitutet och KRAMI.

blogg om Attention Fri-projektet


Dela detta: