Om Nätkoll

Under tre år (2015 03 – 2018 02) pågick Nätkoll, ett projekt initierat och ägt av Attention Hisingen-Kungälv. Arbetet finansierades av Arvsfonden.

Idén väcktes när det kom till lokalföreningens kännedom att det bland medlemmarna fanns unga som råkade illa ut på nätet och att föräldrar önskade verktyg för att kunna förhindra detta.

Det övergripande syftet med projektet var att öka tryggheten på nätet, för unga med NPF, men också för vuxna som möter dem.

Projekt Nätkoll har under tre år arbetat för att:

  • Öka och sprida generell kunskap om internetanvändning bland barn och unga med NPF.
  • Förmedla kunskap, strategier och metoder så att unga med NPF, deras föräldrar och andra vuxna omkring dem, känner sig tryggare och risken för negativa upplevelser på nätet minskas.
  • Öka och bevara ungas positiva kontakter på nätet.

Målgrupperna har varit barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar, men också föreningsaktiva inom Attention och yrkesverksamma som möter målgruppen, t ex personal inom skola, habilitering, socialtjänst, ungdomsmottagningar, BUP och rättsväsende.

Första projektåret hade fokus på kunskapsinhämtning genom intervjuer och två enkätundersökningar som genomfördes i samarbete med Statens medieråd. I korthet visade de att barn och unga med NPF är oftare och längre tid på nätet, utsätts i högre grad av nätmobbning och oönskade sexuella kontakter på nätet. De har fler konflikter om nätet med sina föräldrar som också oroar sig mer och som efterfrågar mer information och vägledning när det gäller barnens nätanvändning än andra föräldrar.

Andra projektåret sammanställdes två utbildningsmaterial, ett för föräldrar till barn med NPF och ett läromedel för skolan i form av ett webbverktyg för elever och en lärarhandledning.

Tredje projektåret handlade främst om spridning av kunskap, metoder och material. Nätkoll utbildade bl a Attentions lokalföreningar i att hålla föräldrautbildningar om nätet. Ett stort antal föreläsningar och utbildningar genomfördes, bland annat en paneldebatt i Almedalen och Nätkolls slutkonferens Håll balansen! som hölls i Göteborg 24 januari 2018. Konferensen filmades av UR Skola.

Nätkolls referensgrupp har följt projektet i tre år. I referensgruppen fanns representanter för Riksförbundet Attention, polis, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn (ATSUB), Svenska Kyrkan, Kompetenscentrum för brottsutsatt (Göteborgs kommun), internetforskare Umeå universitet, SPSM samt Statens Medieråd.


Dela detta: