Rapporter och fakta

I den forskning, de rapporter och analyser som finns om unga med funktionsnedsättning och nätanvändning kan vi se några tydliga gemensamma nämnare:

  • att barn och unga med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld och kränkningar på och via nätet
  • att det råder kunskapsbrist om nätet och olika funktionsnedsättningar hos föräldrar och yrkesverksamma
  • att vuxna pratar för lite med sina barn om vad de gör på nätet
  • att barn och unga för sällan är delaktiga i lösningarna och hur stöd och information ska se ut
  • att det behövs tillgängligt informationsmaterial
  • att man behöver skapa goda förutsättningar för barn med funktionsnedsättning i rättsprocessen

Här följer tre av de mest aktuella rapporterna i frågan.

Statens medieråd

Ungar & medier har genomförts för sjunde gången sedan 2005. Här presenteras resultatet av den största nationella enkätundersökningen som kartlägger medievanor – och attityder om medier – hos barn mellan 0 och 18 år.

För första gången har man tagit med funktionsnedsättning, för att se om det är någon skillnad på utsatthet och hur man använder nätet om man t ex har en NPF-diagnos.

Läs hela rapporten här »

Nätkolls rapport “Mer, oftare och längre tid”

Barn med NPF använder generellt medier mer än genomsnittet. De är mer utsatta på nätet, till exempel blir de mobbade ungefär dubbelt så ofta. Vi ser även att föräldrar till dessa barn oroar sig mer och i högre grad upplever att de saknar information och vägledning för att kunna vara ett stöd för sina barn på nätet. Resultatet visar också på positiva erfarenheter av nätet för barn med NPF.

Läs hela rapporten här » Läs rapporten på engelska här »

Barnombudsmannens rapport ”Respekt 2016”

Intervjuer med barn med funktionsnedsättning om hur de ser på samhällets stöd i olika frågor. bland annat utsatthet på nätet. Det som kommer fram är att det krävs genomgripande förändringar om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. Som en tjej, ”Sofie”, uttrycker det:

”Som tjej … och ha adhd, alltså det är ju, ingen tror ju på en.” Det Sofie berättar stämmer väl överens med flera studier som visar att det finns stora brister i kunskap om flickors symptom vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att flickor därför inte får stöd. Barn berättar också att de önskar att lärare hade mer kunskap om funktionsnedsättningar.

Läs hela rapporten här »


Dela detta: