Egen styrka

Egen styrka

Under september 2013 påbörjade Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Egen styrka. Projektet ska identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd (ASD)/Aspergers syndrom upplever.

Med hjälp av nya nätverk, utbildningsinsatser och informationsmaterial ska projektet inspirera till strategier för att motverka utbrändhet och stress hos föräldrar.

Målgrupper

  • Föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom
  • Anställda inom kommun och landsting som arbetar med stöd till familjer
  • Attentions lokalföreningar

Mål med projektet

Det övergripande målet för projektet är att stödja och rusta föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom. Projektet ska vidare nå ut med kunskap om vad familjerna har för behov till de myndigheter och aktörer som möter målgruppen. Det material som tas fram ska kunna användas i anhöriggrupper anordnade av kommunernas anhörigkonsulenter, av habiliteringen eller av Attentions lokalföreningar. Det skulle också kunna fylla en stor funktion i förebyggande syfte genom att föräldrarnas behov tydliggörs för såväl dem själva som för dem som arbetar med stöd.

Projektets aktiviteter

Djupintervjuer och bok

Inom projektet ska vi, med hjälp av fokusgrupper, samtalscirklar och djupintervjuer, inventera och dokumentera skydds- och friskfaktorer som gör att föräldrarna finner sin egen styrka för att ta sig igenom de påfrestningar de möter. Tillsammans med målgruppen och våra partners ska det sedan tas fram olika material bl.a. en bok i form av en lösningsorienterad föräldraguide. Där ska praktiska tips/redskap i hur de kan hantera sin föräldraroll förmedlas. Guiden baseras på föräldrarnas egna berättelser om vad som får vardagen att fungera och ska ge kunskap om funktionsnedsättningen.

Kartläggning

Under projektets första år lades en webbaserad enkätundersökning ut på Attentions hemsida. Enkäten ämnade undersöka föräldrarnas egna upplevelser av merarbete i vardagen och upplevelse av samhälleligt stöd. Enkäten resulterade i rapporten ”Tills slut tar man slut”. Rapporten visar tre tydliga områden där föräldrarna upplever brister samt önskan om stöd. Det första som nämns är bristen på kunskap kring funktionsnedsättningen och vad den kan innebära. Med detta som bakgrund togs kunskapsskriften Vad är Asperger fram. Det andra som nämns är den djungel som många föräldrar upplever kring vilket stöd som finns och går att söka för sina barn. Med syfte att förenkla vem som erbjuder vilket stöd togs skriften Samhällsguiden fram. Det tredje området som blev väldigt tydligt i enkäten var att föräldrarna önskar möta andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Detta är grunden till de studiecirkelmaterial som tagits fram i projektet.

Rapporten ”Tillslut tar man slut” samt skrifterna Vad är Asperger och Samhällsguiden finns att ladda ned i menyn här till höger.

Nätverksträffar och informationsspridning

För att nå ut med information om behoven hos målgruppen samt de material som producerats har projektet deltagit under ett antal konferenser, föreläsningar och seminarier under de tre åren. Även fokusgruppsträffar har genomförts samt pilotcirklar hos 7 lokalföreningar. 4 filmer har också tagits fram där föräldrar själva berättar om sin situation. De ingår som ett led i informationsspridning om föräldrasituationen, men ingår också i som en del i cirkelmaterialet kring skriften Vad är Asperger.

Studiecirkelverksamhet

Projektet har tagit fram två studiecirkelhandledningar. Det första materialet bygger på skriften Vad är Asperger och syftar till att plocka upp föräldrarnas känsla av brist på kunskap. I denna cirkel får föräldrar träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Det andra materialet bygger på skriften Samhällsguiden och är ett verktyg för föräldrar boende i närliggande områden att skapa en lokal samhällsguide över vilket stöd som finns i deras närhet. Ett tredje studiecirkelhandlednings-material är under produktion. Detta material vill fånga upp föräldrarnas önskan om att träffa andra i en liknande situation samt erbjuda erfarenhetsutbyte och återhämtning. Materialet fokuserar på hur föräldrarna själva mår. Detta material är tänkt att kunna användas som en kortkurs på t.ex. folkhögskolor.

Mer information

Vill du veta mer? Hör av dig till projektledare Cecilia Brusewitz.
Telefon: 08 – 120 488 11
E-post: cecilia.brusewitz@attention.se

BLOGG OM EGEN STYRKA-PROJEKTET


Dela detta: