Projektet Trots allt!

Projektet Trots allt! är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. I familjer där det finns barn med trots problematik och utagerande beteenden kan både barn och föräldrar behöva extra stöd för att orka med tillvaron. Attentions medlemmar har efterfrågat deltagarstyrda samtals- och stödgrupper, där man kan finna stöd hos varandra.

Syfte

Projektet vill genom lokala aktiviteter och folkbildningsinsatser stärka och stödja familjer med barn med trots- problematik och utagerande beteende samt att, påverka attityder i omgivningen och därigenom bryta det stigma som ofta är förknippat med detta beteende.

Målgrupp

Vårdnadshavare, syskon och barn med en trotsproblematik/utagerande beteende.

Sekundära målgrupper

Profession, myndigheter och andra som möter dessa barn och familjer i vardagen. Attentions föreningar och nätverk, projektets partners och nätverk. Media och journalister med intresse för vård- och sociala frågor.

Mål

Att etablera både fysiska och sociala interaktiva plattformar dit familjer som har ett eller flera barn med trots- beteende kan vända sig och hämta styrka och utbyta erfarenheter med varandra. Det vi bygger upp genom detta projekt ska ses som ett komplement och/eller alternativ till professionella insatser från barnpsykiatri, familjehälsan och övriga stöd-och vårdformer eller där insatserna inte räcker till, på grund av vårdköer eller att familjerna inte tar kontakt med vården om sina svårigheter.

Metoder och aktiviteter

Med hjälp av projektet och våra samarbetspartners så ska vi skapa mötesplatser som ger dessa familjer en stärkan- de och utvecklande gemenskap. Genom mötet med andra familjer skapas möjligheter till igenkänning och erfaren- hetsutbyte, vilket i utvärderingar vid befintliga föräldrautbildningar efterfrågas, något som tyvärr tar slut i och med att utbildningen är över efter ett fåtal tillfällen.

Projektet ska ta fram och driva studiecirklar i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Vi vill också i sam- arbete med våra lokala föreningar testa mer öppna stödgrupper och anpassade fritidsaktiviteter där familjerna kan träffas och umgås samt utveckla en Facebooksida som vi modererar.

Med projektet vill vi också bidra till en attitydförändring då både släkt, vänner och andra i omgivningen kan vara fördomsfulla och ifrågasättande mot föräldrarnas förmåga att uppfostra och hantera sina barn. Genom att lyfta fram både de vuxnas och barnens egna röster kan vi öka förståelsen för de bakomliggande svårigheterna och underlätta för de drabbade familjerna.

Samarbetspartners

Projektet genomförs av Riksförbundet Attention i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Sveriges Kommuner och Landsting samt Attentions lokala föreningar.

Kontakt

Klara Cederqvist, projektledare
Riksförbundet Attention
klara.cederqvist@attention.se
Tfn: 070-728 92 81


Vi behöver dig som har barn med trotsproblematik

Läs mer här »


Dela detta: