Lyft fram styrkorna och ge stöd åt arbetsgivare – då kan fler personer med NPF få arbete

Många personer med NPF upplever svårigheter på arbetsmarknaden och stödet för att få och behålla ett arbete är i dag otillräckligt. Det visar den undersökning som Attention gjort tillsammans med Trygg Hansa. Men med rätt förutsättningar kan personer med NPF vara stora tillgångar på arbetsplatsen menar Anki Sandberg, ordförande för riksförbundet Attention.

Tjej som tittar ner– Stora förbättringar måste till för att personer med NPF lättare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet från Arbetsförmedlingens insatser behöver i större utsträckning individanpassas och arbetsgivarna måste också få stöd i att skapa bra förutsättningar på arbetsplatsen, säger Anki Sandberg.

Medlemsundersökningen (gjord våren 2016) visar på ett otillräckligt samhällsstöd i att hjälpa personer med NPF in på arbetsmarknaden. Av de svarande som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen upplever 57 % stödet som dåligt eller mycket dåligt. Nästan hälften av de som varit inskrivna hos Försäkringskassan är inte heller nöjda. Många ser ett behov av ett bättre bemötande hos de myndigheter som har till uppgift att stödja mot ett arbete, men också ett behov av mer långsiktigt stöd som även innefattar stöd till arbetsgivaren.

Att kunna vara öppen med sin diagnos kan vara viktigt för att få de anpassningar och det stöd som behövs i arbetet. En stor andel av de svarande berättar om sin diagnos, men nästan fyra av tio av de som berättat upplever att de inte får det stöd och den förståelse som de behöver.

– Vi behöver skapa öppnare klimat på våra arbetsplatser där människors olikheter accepteras och värdesätts. Med rätt förutsättningar kan personer med NPF vara stora tillgångar på arbetsplatsen. Den kunskapen behöver spridas. Arbetsgivare behöver mer kunskap om våra målgruppers styrkor istället för att lägga fokus på svårigheter som ofta ändå kan avhjälpas med enkla anpassningar, säger Anki Sandberg.

Enkäten genomfördes av Riksförbundet Attention i samarbete med Trygg Hansa och riktades till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/Asperger, Tourettes syndrom och språkstörning  i åldern 18 år och uppåt. Den genomfördes 27 maj – 7 juni 2016 och besvarades av 700 personer.