Attentions rapporter

2024

Rapport om förskolan

Rapporten baseras på en enkätundersökning med föräldrar till barn med NPF i förskolan. I enkäten uppger nio av tio föräldrar att deras insatser är avgörande för att barnet ska få rätt stöd. Rapporten visar samtidigt att förskolan har dåliga förutsättningar att ge det här stödet och föräldrarna vittnar bland annat om för stora barngrupper och för lite personal.

Faktablad om rapporten

Rapport om anhörigskapet

Nästan hälften av anhöriga till personer med NPF har utmattningssyndrom. Åtta av tio beskriver att arbetssituationen har påverkats, de tvingas till sjukskrivning och måste i värsta fall sluta arbeta. Det visar en ny enkät från Riksförbundet Attention.

– Situationen för anhöriga måste lyftas som en folkhälsofråga. Dessutom behövs ett jämställdhetsperspektiv eftersom det är kvinnorna som drar största lasset, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Faktablad om rapporten

2023

Rapport om skolan

Rapporten bygger på svar från 2 700 vårdnadshavare som vittnar om en alarmerande situation för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Sex av tio elever med NPF har svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter. Hälften av föräldrarna säger att barnen bara till liten del eller inte alls får det stöd och de anpassningar de behöver.

Faktablad om rapporten

Rapport om problematisk skolfrånvaro

Den här rapporten handlar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som befinner sig i problematisk skolfrånvaro. Vi har pratat med både barnen och deras föräldrar via djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter. Det är sammantaget en dyster bild som kommer fram när vi sammanställt svaren i rapporten ”Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro”. 

Rapport om vård- och stöd för unga

I början på 2023 skickade Attention ut en enkät gällande vård och stöd till barn och unga. Enkäten besvarades av 1564 vårdnadshavare/anhöriga. Resultaten pekar tydligt på att vård och stöd till barn och unga med våra funktionsnedsättningar har stora brister.  

2022

Rapport om unga i gruppen UVAS

Rapporten bygger på svar från 600 unga med NPF som varken arbetar eller studerar och deras anhöriga. Den visar tydligt att dessa ungdomar har en utbredd psykisk ohälsa och att utanförskapet är enormt påfrestande för alla inblandade.

Arbetsmarknadsrapport

Enkäten besvarades av 1071 personer och fokus var hur arbetsmarknaden fungerar för personer med NPF. Bara 30 procent upplever sin NPF-diagnos som en tillgång på jobbet. Mer än 30 procent har mötts av negativa attityder från arbetsgivaren och 31 procent har utsatts för mobbing och trakasserier på sin arbetsplats.

Skolrapporten 2022

Rapporten bygger på vårdnadshavares enkätsvar angående deras och barnens känslor inför skolstart. Det är en dyster verklighet många familjer går tillmötes när höstterminen inleddes. Över hälften (56 procent) av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) känner mycket eller ganska mycket oro inför skolstart. Bland deras vårdnadshavare är oron ännu större, 70 procent. 

Rapport om tjejer med NPF på SiS

Riksförbundet Attentions rapport ”Vad är det för fel på dig? – Tjejer med NPF på SiS” sätter fokus på tjejerna med adhd och autism och deras särskilda utsatthet på de statliga ungdomshemmen.

Vård – och stödenkät

Attention skickade ut en enkät till sina medlemmar som har NPF och är över 18 år med frågor om vård och stöd. Det är en dyster bild som vi kan utläsa i enkätsvaren. Oacceptabelt långa köer till utredning, icke fungerande samverkan och låg grad av delaktighet och många som “faller mellan stolarna”.

2021

Arbetsmarknadsrapport

Under hösten 2021 skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar som handlade om arbetsmarknaden. 1067 besvarade enkäten, vilken tydligt visade att personer med NPF möts av många hinder på arbetsmarknaden.

Skolrapporten 2021

Inför skolstart höstterminen 2021 skickade Attention ut en enkät till vårdnadshavare till barn och unga med NPF. Vi fick in 5 500 svar! Enkätens resultat pekar tydligt på att tusentals barn med NPF har en skolgång som fungerar dåligt eller inte alls

Rapport om pandemins konsekvenser: “Det mesta är inställt”

Under våren 2021 skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar med anledning av pandemin som då pågått i över ett år. Svaren visade tydligt att personer och familjer med NPF har haft ett riktigt tufft år. Områden såsom fritid, skola, samhällets stödinsatser, psykiska hälsa och anhörigskapet har försämrats markant.

467 röster från äldre med NPF

Äldre med NPF har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Rapport om placerade barn och unga från Ung dialog

Rapporten består av 100 röster från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån de ungas egna erfarenheter synliggörs det som fungerar inte fungerar inom samhällsvården. 


2020

Rapport från Familjelyftet om socialsekreterarnas upplevelser

Den här rapporten utgår ifrån enkät och djupintervjuer med socialsekreterare. Vad upplever de är svårt i mötet med familjer med NPF? Är NPF vanligt förekommande? Och erbjuds de kontinuerlig utbildning inom NPF-området?

Trots Allt!-projektets rapport

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om corona-pandemins effekter på personer med NPF

Läs och ladda ner rapporten

Attentions rapport om skolfrånvaro

Läs och ladda ner rapporten


2019

Rapport med fokus på anhöriga

Läs och ladda ner rapporten

Rapport från Familjelyftet – projektet

En enkätrapport från Familjelyftet med fokus på föräldrar med NPF och deras upplevelser av mötet med socialtjänsten.


2017

Rapport om bristen av kunskap om NPF i skolan

Läs och ladda ner rapporten

Idrott för alla-projektets rapport

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om att ta körkort när man har NPF

Läs och ladda ner rapporten

2016

Rapport från Barns Röst – projektet

Rapport med fokus på barn med NPF och deras upplevelser av inflytande och delaktighet inom vård och stöd

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om föräldrar till barn med NPF

Läs och ladda ner rapporten

Rapport från projektet Nätkoll

Läs och ladda ner rapporten