Attentions rapporter

2021

Arbetsmarknadsrapport

Under hösten 2021 skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar som handlade om arbetsmarknaden. 1067 besvarade enkäten, vilken tydligt visade att personer med NPF möts av många hinder på arbetsmarknaden.

Skolrapporten 2021

Inför skolstart höstterminen 2021 skickade Attention ut en enkät till vårdnadshavare till barn och unga med NPF. Vi fick in 5 500 svar! Enkätens resultat pekar tydligt på att tusentals barn med NPF har en skolgång som fungerar dåligt eller inte alls

Rapport om pandemins konsekvenser: “Det mesta är inställt”

Under våren 2021 skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar med anledning av pandemin som då pågått i över ett år. Svaren visade tydligt att personer och familjer med NPF har haft ett riktigt tufft år. Områden såsom fritid, skola, samhällets stödinsatser, psykiska hälsa och anhörigskapet har försämrats markant.

467 röster från äldre med NPF

Äldre med NPF har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Rapport om placerade barn och unga från Ung dialog

Rapporten består av 100 röster från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån de ungas egna erfarenheter synliggörs det som fungerar inte fungerar inom samhällsvården. 


2020

Rapport från Familjelyftet om socialsekreterarnas upplevelser

Den här rapporten utgår ifrån enkät och djupintervjuer med socialsekreterare. Vad upplever de är svårt i mötet med familjer med NPF? Är NPF vanligt förekommande? Och erbjuds de kontinuerlig utbildning inom NPF-området?

Trots Allt!-projektets rapport

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om corona-pandemins effekter på personer med NPF

Läs och ladda ner rapporten

Attentions rapport om skolfrånvaro

Läs och ladda ner rapporten


2019

Rapport med fokus på anhöriga

Läs och ladda ner rapporten

Rapport från Familjelyftet – projektet

En enkätrapport från Familjelyftet med fokus på föräldrar med NPF och deras upplevelser av mötet med socialtjänsten.


2017

Rapport om bristen av kunskap om NPF i skolan

Läs och ladda ner rapporten

Idrott för alla-projektets rapport

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om att ta körkort när man har NPF

Läs och ladda ner rapporten

2016

Rapport från Barns Röst – projektet

Rapport med fokus på barn med NPF och deras upplevelser av inflytande och delaktighet inom vård och stöd

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om föräldrar till barn med NPF

Läs och ladda ner rapporten

Rapport från projektet Nätkoll

Läs och ladda ner rapporten