Om man har en funktionsnedsättning har man rätt till olika typer av stöd från samhället. Vilket typ av stöd man har rätt till beror på vilken typ av funktionsnedsättning man har och hur mycket det påverkar ens vardag.  Med hjälp av den här bilden ska vi berätta vilka olika typer av hjälp man kan få för att närma sig ett arbete eller studier. Klicka på kryssen och läs mer.

Myndigheter

Arbetar på uppdrag från vår regering, det är alltså Sveriges regering som fattar beslut och ger uppdrag till de olika myndigheter som finns runtom i Sverige.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med allt ifrån att förbereda dig för ett arbete till att hjälpa dig med anpassningar på själva arbetsplatsen. De kan också hjälpa till med att förbereda dig för att hitta och söka ett jobb.  Kom ihåg att berätta om din funktionsnedsättning när du kontaktar arbetsförmedlingen om du vill få tillgång till särskilda insatser.  www.arbetsformedlingen.se sök på funktionsnedsätting.

Försäkringskassan
Försäkringskassan är den myndighet som har hand om bidrag och ersättningar till personer med funktionsnedsättningar. www.forsakringskassan.se

CSN
CSN är myndigheten som betalar ut studielån och studiebidrag. Om du har en funktionsnedsättning kan du få anpassat studiestöd. www.csn.se, sök på funktionsnedsättning.

Kommun

I Sverige finns 290 kommuner och du tillhör den där du är folkbokförd. Sveriges kommuner styrs av lokala politiker och det kan därför skilja sig åt hur det ser ut i en kommun.  Många kommuner har insatser och projekt för unga som varken arbetar eller studerar. Gå in på din kommuns hemsida för att komma i kontakt med dem och fråga vad det finns för möjligheter för just dig. Här är några exempel på det kommunen ansvarar för:

Personligt ombud
Personligt ombud är en stödinsats för personer med funktionsnedsättning som har psykiatriska diagnoser. Hen kan ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter och hjälpa dig att formulera dina behov av stöd. Kontakta din kommun för att få veta mer om personligt ombud.

Socialtjänsten
Socialtjänsten kan bevilja ekonomiskt bistånd och även övrigt stöd för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt, t ex boendestöd. Kontakta din kommun för att få veta mer om hur du kan få stöd genom dem.

Kommunalt aktivitetsansvar (upp till 20 år)
Kommunen som du bor i ( dvs där du är folkbokförd) är skyldig att kontakta dig och erbjuda insatser till dig som är under 20 år och inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon liknande utbildning.

Lokala projekt och träffpunkter
Hör med din kommun om vilka alternativ som finns för dig om du varken arbetar eller studerar.

Hur kontaktar jag en kommun?
Ta reda på vilken kommun eller region du tillhör. Det är den som du är folkbokförd i. Slå upp kommunen/regionen på nätet. Det är oftast bäst att ringa till receptionen eller det som ibland kallas för kontaktcenter. Då kan du få hjälp med att komma i kontakt med rätt person på rätt tid. Innan du ringer skriv gärna upp vad du vill ha hjälp med, så att du kommer ihåg att fråga rätt saker. Be dem gärna upprepa namn och telefonnummer till rätt kontakt flera gånger så att du hinner skriva upp det. En del kommuner har en chatservice eller mailadress, och då kan du skriva din fråga om det känns lättare. Det kan då ta lite längre tid att få svar.


Region

Sverige har 21 regioner som bland annat ansvarar för hälso- och sjukvården där du bor. De ansvarar också för kollektivtrafik, bland annat färdtjänst. Hälso- och sjukvården kan hjälpa dig med ditt mående och din hälsa.

1177.se (går både att ringa och använda som hemsida) 
På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in med BankID för att läsa din journal och boka tider med mottagningar. www.1177.se

Vårdcentral
Hit vänder du dig för att få hjälp med både din psykiska och fysiska hälsa. Vårdcentralen kan hjälpa dig vidare till andra mottagningar om det behövs.

Ungdomsmottagning
Till ungdomsmottagningen kan du vända dig om du är mellan 13-25 år gammal (olika mottagningar har olika åldersspann) om du har frågor som rör kroppen, relationer m.m. Du kan också få hjälp med ditt mående om du inte mår bra och behöver prata med någon. www.umo.se

Habilitering
Ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. De ger också råd och stöd till anhöriga. Habiliteringen ligger lite olika i olika delar av landet. Lättast är att gå in på 1177.se och söka på habilitering på Hitta vård.

Barn och ungdomspsykiatri
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder psykiatriskt stöd, utredning och behandling till barn och unga upp till 18 års ålder. Gå in på 1177.se och sök på BUP.

Psykiatri
Psykiatri erbjuder psykiatriskt stöd till dig som är över 18 år och behöver hjälp med ditt mående. På vissa mottagningar kan de hjälpa till med arbetsterapi och ge stöd i att skapa struktur och planera i din vardag.

Färdtjänst
Du kan ansöka om färdtjänst om du tex behöver arbetsresor.

Finsam Samordningsförbunden
Om man behöver stöd från flera olika myndigheter så som arbetsförmedling och försäkringskassan, kommun och regioner så finns det något som kallas samordningsförbund. De finns i varje län och kan ge individer hjälp att få rätt stöd och insatser. www.finsam.se , sök efter samordningsförbundet i ditt län.

Hur kontaktar jag en region?
Ta reda på vilken kommun eller region du tillhör. Det är den som du är folkbokförd i. Slå upp kommunen/regionen på nätet. Det är oftast bäst att ringa till receptionen eller det som ibland kallas för kontaktcenter. Då kan du få hjälp med att komma i kontakt med rätt person på rätt tid. Innan du ringer skriv gärna upp vad du vill ha hjälp med, så att du kommer ihåg att fråga rätt saker. Be dem gärna upprepa namn och telefonnummer till rätt kontakt flera gånger så att du hinner skriva upp det. En del kommuner har en chatservice eller mailadress, och då kan du skriva din fråga om det känns lättare. Det kan då ta lite längre tid att få svar.


Skola/utbildning

Det finns många olika utbildningsformer i Sverige som är efter gymnasiet. Det finns möjligheter att få fullständiga betyg om man inte har det från grundskola eller gymnasiet. Om du har en funktionsnedsättning kan du också ha rätt till exempelvis förlängd skolgång.

Yrkeshögskola
Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning, så du behöver ha läst färdigt gymnasiet. Den är mer praktiskt inriktad än vanlig högskola/universitet, med både teori och praktik och ofta är utbildningen direkt kopplad till arbetslivet.https://www.yrkeshogskolan.se

Kommunal vuxenutbildning (för att kunna läsa upp gymnasiebetyg)
Kommunal vuxenutbildning kallas ofta komvux. Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet. I vilken takt du vill studera och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en Studie och yrkesvägledare. Studie och yrkesvägledaren hjälper dig också att upprätta en individuell studieplan som du sedan följer under studierna. Här kan du söka efter olika komvux-utbildningar https://www.komvuxutbildningar.se

Folkhögskolor
Folkhögskola är en vuxenutbildning från 18 år som utgår från deltagarnas egna erfarenheter. De kan både ha som fokus att leda till vidare studier eller arbete, men också var del av en personlig utveckling. Det finns 129 folkhögskolor i landet med olika inriktning och kurser. Läs mer på hemsidan https://www.folkhogskola.nu.

Universitet/högskola
Universitet och högskola är högre utbildning och forskning. Det är eftergymnasial utbildning, så du behöver ha läst färdigt gymnasiet. Man kan både läsa fristående kurser och program som leder till en examen. Här kan du söka på olika kurser och få veta vilken behörighet som krävs https://www.studera.nu

Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att komma på vad du vill arbeta med och vad som behövs för att komma dit. Hen kan också hjälpa till med vad för behörighetskrav det finns på olika utbildningar och hur du kan läsa in ämnen eller betyg som kanske saknas. Arbetsförmedlingen har ofta en karriärvägledare som kan hjälpa till med detta om du är inskriven där. Men det finns också studie- och yrkesvägledare vid den kommunala vuxenutbildningen. Kontakta din kommun och fråga hur du får kontakt med en vägledare.

LSS – lagen om stöd och service
Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Läs mer på: 1177.se, sökord LSS

SoL – Socialtjänstlagen
Enligt SoL skall individen ges skäliga levnadsvillkor. Socialtjänstlagen gäller för alla i kommunen oavsett ålder och funktionsnedsättning. Definitionen för denna lag är att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt att ansöka om bistånd för att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. 
Koll på soc: www.kollpasoc.se

JobbaFrisk NPF
JobbaFrisk NPF vänder sig till dig med en NPF-diagnos som ska välja utbildning eller yrke. Här finns information om NPF, stöd för studier och stöd för ett hållbart arbetsliv. www.jobbafrisknpf.se

Organisationer/Föreningar

Attentions lokalföreningar – Attention har lokalföreningar runtom i Sverige, det ser lite olika ut vad de erbjuder men vissa har aktiviteter och erbjuder gemenskap. www.attention.se/om-oss/vara-lokalforeningar

Sveriges fontänhus
Ett fontänhus är en medlemsbaserad verksamhet som arbetar för att människor med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning ska hitta vägar till arbete eller studier. Det sker genom individuella arbetsplaner och den gemenskap som fontänshusen erbjuder. Det finns ett flertal fontänhus i Sverige. Läs mer om dem och var de finns här http://www.sverigesfontanhus.se

Sociala företag
Sociala företag är olika typ av företag som arbetar för social delaktighet och integrering av människor som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Här kan du se vart de finns:  www.socialaforetag.nu

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd/add, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. NPF har du med dig i livets alla skeden. Hur det påverkar dig kan bero vilka förutsättningar du har, som t ex hur miljön ser ut, hur du får information och vilka anpassningar som görs. Alla människor är, oavsett diagnos, unika med sina egna styrkor och svårigheter..

LSS – lagen om stöd och service
Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Läs mer på: 1177.se, sökord LSS

SoL – Socialtjänstlagen
Enligt SoL skall individen ges skäliga levnadsvillkor. Socialtjänstlagen gäller för alla i kommunen oavsett ålder och funktionsnedsättning. Definitionen för denna lag är att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt att ansöka om bistånd för att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. 
Koll på soc: www.kollpasoc.se

JobbaFrisk NPF
JobbaFrisk NPF vänder sig till dig med en NPF-diagnos som ska välja utbildning eller yrke. Här finns information om NPF, stöd för studier och stöd för ett hållbart arbetsliv. www.jobbafrisknpf.se

Illustration: Linnea Blixt