I vårt intressepolitiska program sammanfattar vi våra viktigaste frågor och beskriver hur vi vill underlätta tillvaron och öka förståelsen för våra medlemmar.

Det här vill vi

Vi har i vårt intressepolitiska program valt att fokusera på följande huvudområden: inflytande och delaktighet, skola och utbildning för alla, vård och stöd, arbetsliv och försörjning, forskning och utveckling, rättigheter och antidiskriminering, stöd till anhöriga/anhörigperspektiv.

Läs och ladda ner hela programmet

Läs och ladda ner kortversion


Attentions skolplattform

Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar. En skola där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Tidigare insatser och individuellt anpassat stöd, inte tvärtom. I skolplattformen har vi samlat våra förslag på hur vi kan skapa en skola som fungerar för alla.

Attention vill lyfta fram följande fyra områden:

 • Kunskap, kompetens och bemötande
 • Tillgänglighet och anpassningar
 • Samverkan
 • Inkludering, delaktighet och inflytande

Attentions förslag på förbättringar

 1. SPSM bör ta fram ett nationellt handlingsprogram
 2. Skolverket ska utforma riktlinjer och exempel på i vilka fall kunskapskraven kan undantas
 3. Kommunerna ska garantera att studenter med funktionsnedsättning har lika möjlighet som andra att komplettera sin grund- eller gymnasiebehörighet
 4. Skolinspektionen bör utrustas med skarpa verktyg i form av sanktioner mot huvudman som bryter mot regelverket gällande elevers rätt till särskilt stöd
 5. Staten ska införa en plikt för de anställda att anmäla missförhållanden (Lex Alissa)
 6. För elever med flera långvariga vårdkontakter ska den samordnade individuella planen även inkludera kontakter med skolan

Attentions arbetsmarknadsplattform

Attentions utgångspunkt för arbete och försörjning är FN-konventionen som säger att varje människa har rätt till arbete och social trygghet, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. I vår arbetsmarknadsplattform ser du hur vi arbetar för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv för personer med NPF.

Några av Attentions förbättringsförslag:

 • Bättre bemötande & förståelse för personer med NPF på arbetsplatsen
 • Arbetsgivare behöver ökad kunskap om NPF
 • Personer med NPF ska ha rätt till anpassad arbetsmiljö
 • Lönebidraget bör höjas
 • Man ska ha rätt till kognitiva hjälpmedel
 • Samverkan mellan skola och myndigheter i samband med skolavslut måste fungera bättre.