Det finns många olika typer av utbildningsmöjligheter även efter grundskolan. Ofta brukar det kallas ”högre utbildning”, men det finns många olika vägar framåt efter grundskolan eller gymnasiet.

Kommunal vuxenutbildning

För dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasiet finns möjlighet till Kommunal vuxenutbildning, eller komvux, som det oftast kallas. Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan eller gymnasiet. I vilken takt du vill studera och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en Studie- och yrkesvägledare. Studie, och yrkesvägledaren hjälper dig också att upprätta en individuell studieplan som du sedan följer under studierna. Ibland finns möjlighet att få studiemedel från CSN för studier på komvux. Bäst är att besöka www.csn.se för att läsa mer om vad som gäller kring studiestöd vid studier på komvux. Information om olika komvux-utbildningar hittar du här:  https://www.komvuxutbildningar.se

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning, så du behöver ha läst färdigt gymnasiet. Den är mer praktiskt inriktad än vanlig högskola/universitet, med både teori och praktik, och ofta är utbildningen direkt kopplad till arbetslivet. Många utbildningar vid yrkeshögskolor berättigar till studiemedel. På hemsidan www.yrkeshogskolan.se kan du hitta många yrkesutbildningar som alla är godkända för studiemedel. Med det menas att man har rätt att ansöka om studiemedel, men det är CSN som beslutar om du får beviljat studiemedel eller inte. Om du känner dig osäker kring frågor om studiemedel kan du läsa mer på www.csn.se.

Folkhögskola

Folkhögskola är en vuxenutbildning från 18 år som utgår från deltagarnas egna erfarenheter. De kan både ha som fokus att leda till vidare studier eller ett arbete, och vara ett led i ens personliga utveckling. Det finns 129 folkhögskolor i landet med olika inriktning och kurser. Läs mer på hemsidan https://www.folkhogskola.nu. Ibland finns det möjlighet att få studiemedel från CSN för studier på folkhögskola. Bäst är att besöka www.csn.se för att läsa mer om vad som gäller kring studiestöd vid studier på folkhögskola.

Universitet/högskola

Universitet och högskola är högre utbildning och forskning. Det är eftergymnasial utbildning, så du behöver ha läst färdigt gymnasiet. Man kan läsa fristående kurser eller program som leder till en examen. Här kan du söka på olika kurser och få veta vilken behörighet som krävs: https://www.studera.nu.

Att studera med en funktionsnedsättning

I alla skolformer är det förbjudet att diskriminera någon på grund av funktionsnedsättning, det spelar ingen roll vilken utbildningsform, alltså om det är förskola, skola eller högskola. Det är utbildningsanordnarens ansvar att se till att ingen blir diskriminerad eller riskerar att bli diskriminerad. Vissa undantag finns i bestämmelserna och de handlar exempelvis om att skolor får ha åldersbestämmelser kopplade till sin undervisning och vissa utbildningsanordnare får ha specifika utbildningar riktade till exempelvis kvinnor, personer i viss ålder eller personer med funktionsnedsättning. Det anses då inte vara diskriminerande gentemot de personer som inte tillhör den bestämda åldersgruppen eller de personer som inte har funktionsnedsättningen som utbildningen riktar sig till.

Vanligt när det kommer till diskriminering är att elever och studenter riskerar att utsättas för bristande tillgänglighet. En utbildningsanordnare är skyldig att erbjuda ”skäliga tillgänglighetsåtgärder” – helt enkelt anpassningar som möjliggör att personer med funktionsnedsättning ska få samma möjligheter/hamna i en jämförbar situation som en person utan denna funktionsnedsättning. På Diskrimineringsombudsmannens hemsida https://www.do.se/forskola-skola-hogskola-ska-forebygga-diskriminering kan man läsa mer om diskriminering inom utbildningsområdet.

Universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och komvux är alla utbildningsanordnare och därför skyldiga att genomföra dessa ”skäliga tillgänglighetsåtgärder”. De flesta skolor har personer som man kan kontakta om man är intresserad av att börja studera på utbildningen eller skolan. Lättast kan vara att ringa till deras växel/reception eller kontakttelefon, eller skicka ett mail till dem för att ställa frågor om hur anpassningar kan göras utifrån dina behov. På Universitets- och högskolerådets hemsida

https://www.uhr.se/lika-mojligheter/funktionsnedsattning-inom-hogskolan/ kan man läsa mer om vad man har för rättigheter som student med funktionsnedsättning inom universitet och högskolan.

Studielån När man studerar har man ofta möjlighet att ta studielån för att klara sig ekonomiskt under studietiden. När man har en funktionsnedsättning som gör att man kanske inte kan studera i så hög takt som kursen egentligen ges – och man lägger mer tid på studierna än vad som är förväntat utifrån den studietakt som kursen/programmet eller utbildningen har – så kan man ansöka om att få ta mer studielån än den takt som man egentligen studerar. För att göra det tydligt kan det beskrivas som att man i och med sin funktionsnedsättning bara klarar av att läsa 75 % av en utbildning på 100 %. Men man behöver ändå lägga ner lika mycket tid som om man skulle ha studerat 100 %. Då finns möjlighet att få ersättning från CSN på 100 %. Det är något som man ansöker om hos CSN och som kan göras om skolan inte har möjlighet att ge sådant stöd att du kan studera i full takt – och den enda anpassning som är möjlig är att minska studietakten. Detta kräver intyg från universitetet/högskolan. På https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/funktionsnedsattning.html kan du läsa mer om lån och f