En stor del av vårt arbete bedrivs i projektform. Projekten ger oss möjlighet att fokusera på specifika målgrupper och aktuella samhällsfrågor. Sedan Attention startade har vi drivit 16 egna projekt och lika många samverkansprojekt. Vi har under åren haft projekt inom områden, såsom skola, idrott, unga vuxna, anhörigskapet, kriminalitet och missbruk, arbetsmarknad och vården. Nedan ser du de projekt som vi bedriver just nu.

Vägen vidare – med fokus på UVAS

Projektet har som syfte att samla och lyfta ungas erfarenheter av att befinna sig i gruppen UVAS – (unga som varken arbetar eller studerar). Målet är att gruppen UVAS med NPF ska göras delaktiga i sin egen utveckling och förändring, för att öka möjligheten att kunna komma ur det utanförskap man lever i. 

Förskolelyftet

Projektet förskolelyftet har som målsättning att förbättra stödet till familjer med barn i förskoleåldern. Målgruppen för satsningen är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) deras vårdnadshavare, samt anställda inom förskolan. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och ska pågå i tre år.

Vägen tillbaka – med fokus på problematisk skolfrånvaro

Projektet handlar om att ge barnen som hamnat i problematisk skolfrånvaro och som har NPF, samt deras vårdnadshavare, en plattform för att få göra sina röster hörda. Vi vill också inom projektet sprida goda exempel och koppla oss samman med skolpersonal, forskare och annan relevant profession.

Attentions ungdomsprojekt

Attentions ungdomsprojekt startades igång under hösten 2023 med finansiering av Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor (MUCF). Syfte med projektet är att starta upp en ungdomsorganisation för barn och unga mellan 13-30 år med NPF.