Projektet förskolelyftet har som målsättning att förbättra stödet till familjer med barn i förskoleåldern. Målgruppen för satsningen är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) deras vårdnadshavare, samt anställda inom förskolan. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och ska pågå i tre år.

Kontaktuppgifter till projektet

Projektledare: Malin Eriksson

Telefon: 076-261 35 06

Mail: malin.eriksson@attention.se

Mer om projektet

Attention vill med det här projektet utveckla arbetsmetoder som gör att förskolans verksamhet blir tillgänglig för alla barn, även dem med NPF. Vi tror att förebyggande arbete och insatser redan i förskolan kan vara avgörande för många barns fortsatta utveckling senare i skolan.

Arbetsmetoder

Vi vill lyssna till både barnens och deras föräldrars berättelser om vad som fungerar bra/mindre bra/dåligt på förskolan. Tillsammans med föräldrarna och förskolepersonalen ska projektet sedan ta fram stöd i form av bl. a checklistor, bildstöd och filmer för utmanande situationer som kan uppstå i en förskolemiljö. Här kommer även barnen, expertgruppens och referensgruppens önskemål vara avgörande för val av situationer.

Under projekttiden ska vi också ta fram metodmaterial som personal kan använda på förskolan för att skapa goda lärmiljöer som är anpassade för barn med NPF-problematik. Baserat på de behov vi upptäcker ska utbildningar såväl till föräldrar som till personal tas fram.

Samarbetspartners: I detta projekt samverkar vi bland annat med SUF kunskapscenter, SPSM, Psykologpartners och Hoppetossa förskolor.

Faktablad om projektet

Ladda ner våra faktablad och läs mer om projektets syfte, mål och målgrupp.

Ladda ner faktabladet som pdf


Ny rapport om NPF i förskolan

Rapporten baseras på en enkätundersökning med föräldrar till barn med NPF i förskolan. I enkäten uppger nio av tio föräldrar att deras insatser är avgörande för att barnet ska få rätt stöd. Rapporten visar samtidigt att förskolan har dåliga förutsättningar att ge det här stödet och föräldrarna vittnar bland annat om för stora barngrupper och för lite personal.

Ta del av rapporten här