Enkätrapporten “Väntat hela mitt liv på stöd”

I januari 2022 skickade Attention ut en vård- och stödenkät till sina medlemmar. Enkäten vände sig till vuxna över 18 år och besvarades av 1 085 personer.

Enkätsvaren visar en dyster bild av hur det är att vara vuxen, ha NPF och i behov av vård och stöd. Köerna till utredning är oacceptabelt långa, samverkan mellan de olika instanserna fungerar dåligt och personerna med NPF görs inte delaktiga i vårdprocessen.

Läs hela enkätrapporten