Stödet till barn med NPF behöver bli tydligare och samordnas

Under våren 2016 gjorde Riksförbundet Attention en enkät tillsammans med Trygg-Hansa. Enkäten gjordes för att vi ville ta reda på mer om situationen för föräldrar och anhöriga till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upp till 25 år. Totalt 1852 svar inkom. För de med flera barn med NPF var det möjligt att antingen välj ut ett av barnen och besvara enkäten utifrån detta barn eller besvara enkäten flera gånger, dvs. en gång för varje barn. Resultatet presenterades på ett seminarium under Almedalsveckan anordnat av Trygg-Hansa där också Attention medverkade.

Här är några av de punkter vi valde att fokusera på under Almedalen:

  • Endast 18 % av föräldrarna vet alltid vart de ska vända sig för att få hjälp eller stöd i frågor som gäller barnets NPF. Drygt 62%  svarade att de bara i vissa situationer vet vart de ska vända sig medan 17% är osäkra.
  • Nästan 37% uppskattade att de under en genomsnittlig vecka lägger 3-5 timmar på kontakter med myndigheter, skola och omsorg eller annan offentlig verksamhet i frågor som gäller NPF-diagnosen hos barnet, 12 % uppskattar att de lägger  6-10 timmar en genomsnittlig vecka på kontakter och 6 % uppskattar att de lägger fler än 11 timmar/vecka på dessa kontakter.

Enkäten visar också att många  föräldrar gått ner i tid eller varit sjukskrivna under det senaste året. Något som blir tydligt i följande siffror: 

  • Drygt 50% har gått ned i arbetstid på grund av barnets funktionsnedsättning och 43 % är eller har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom som kan härledas till NPF hos barnet. Nästan 28% har dessutom svarat ”Nej, men riskerar att bli”.