NY RAPPORT: Okunskap om NPF hos socialtjänsten

Attentions projekt Familjelyftet har frågat 1 084 personer, där både förälder och barn har NPF, om deras möten med socialtjänsten. Resultatet är alarmerande och stärker det vi tidigare sett: 47 % upplever att socialtjänsten inte har kunskap om NPF, 27 % har inte alls känt sig delaktiga i beslut och stödinsatser, och närmare 50 % tycker inte att SIP-möten fungerar.

– Med kunskap om NPF får du ett adekvat bemötande och rätt stöd i samhället. Enkätsvaren visar tydligt att vi är långt ifrån det idag, konstaterar Elisabeth Gunnars Projektledare för familjelyftet.

– Det som oroar mig mest är att man i enkätsvaren kan utläsa att många föräldrar väljer att inte berätta om sin egen diagnos när de söker hjälp och stöd. Detta på grund av rädsla för vilka konsekvenser det kan föra med sig, säger Elisabeth.

OM RAPPORTEN
Enkäten som gjordes under hösten 2018 gick ut bland Attentions medlemmar. Utöver enkätstudien genomfördes också fallstudier med fokusintervjuer, seminarier och studiebesök på verksamheter som arbetar med målgruppen. Allt underlag är samlat i Familjelyftets rapportserie del 1.

Rapporten har fokus på de områden som utkristalliserades när enkätresultaten bearbetades – nämligen bemötande, kunskap & insatser, möten och orosanmälan. Rapporten innehåller siffror och analyser, men även personliga berättelser från bl. a fyra modiga mammor. I samband med lanseringen av rapporten kommer Attention sprida filmer om mammorna i sina digitala kanaler.

Attentions ordförande Anki Sandberg ser med spänning fram emot vilken skillnad projektet kan göra för de här familjerna på lång sikt.

– Egentligen är ju inte dessa siffror nya för oss på Attention. Det råder en allmän kunskapsbrist om NPF i samhället i stort. Nu är det dags att göra något åt det inom just socialtjänsten! Jag ser fram emot att vi med Familjelyftet nu påbörjar en resa emot en bättre samverkan mellan våra familjer och socialtjänsten. Det här är rapport del 1.  Jag väntar med spänning på del 2 då vi kommer fokusera på de yrkesverksamma inom socialtjänsten, säger Anki Sandberg.

>>LÄS OCH LADDA NER RAPPORTEN HÄR!

Vill du veta mer om enkäten och Attentions projekt Familjelyftet?
Elisabeth Gunnars, Projektledare Familjelyftet
Elisabeth.gunnars@attention.se Telefonnummer: 072-002 10 05
Besök gärna också vår projektsida: attention.se/familjelyftet

Om intresse finns att intervjua någon av mammorna, kontakta:
Nina Norén, kommunikatör Attention
nina.noren@attention.se Telefonnummer: 072- 853 06 48