Attention träffade Folkhälsomyndigheten

Idag träffade Attentions ordförande Anki Sandberg och Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Folkhälsomyndigheten för att berätta om behovet av att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) lyfts i myndighetens arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Psykisk ohälsa och självstigma är vanligt bland personer med ADHD och autism, vilka också är överrepresenterade i statistik om självmord.

– Vi har haft ett mycket positivt möte med myndigheten. Under mötet har vi berättat om svårigheter i skolan för elever med NPF, i arbetslivet samt svårigheter att få stöd och insatser – trots diagnos, liksom den överrepresentation som finns av våra grupper bland placerade barn, på våra anstalter, inom beroendevården m.m. Vi hoppas nu att Folkhälsomyndigheten i sitt viktiga arbete tydligt lyfter barn och unga med NPF som en riskgrupp med behov av samlade förebyggande insatser, däribland i skolan. De svårigheter som vår målgrupp möter inom så många områden måste upp på våra politikers och beslutsfattares agenda och vi behöver hjälp av våra statliga myndigheter, säger Anki Sandberg.

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. I uppdraget verkar myndigheten för att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap genom ett behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats >> HÄR

Eija Airaksinen, Jenny Thelander, Johanna Ahnquist och Anki Sandberg