I debatten om BEO: Ställ huvudmännen som inte sköter sitt uppdrag till svars

När Barn-och elevombudet (BEO) driver ett ärende till Högsta domstolen har debatten kommit att handla om att lärare inte vågar ingripa. Attention har lyft behovet av att satsa på skolans personal så att de kan ge det stöd som elever med NPF behöver och får de verktyg som krävs så att de inte behöver hamna i situationer som de inte vet hur de ska hantera! Läs Attentions debattartikel i Altinget Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen.

En handlingsplan fanns för eleven för lågaffektivt bemötande men planen var inte känd för alla på skolan och inte av läraren som ingrep. Utbildningsminister Anna Ekström har nu svarat att regeringen ska se över BEO:s funktion efter den omfattande kritiken.

– Vi är besvikna på vår utbildningsminister Anna Ekström, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg. Anna Ekström behöver ta itu med de omfattande bristerna i skolan för elever med NPF, inte stryka skolpopulism medhårs. Hon behöver ställa huvudmännen till svars som inte fullgör sitt uppdrag. Vi vet att skolorna har reella problem med att möta barn med NPF och det är inte förenliga med varken skollag eller barnkonventionen som snart blir lag. Vi vet att ledarskapet ofta brister liksom resurser, rutiner och kompetens om NPF. Vi tycker givetvis inte att det ska vara fritt för elever att bete sig hursomhelst, men debatten behöver handla om hur huvudmännen tar sitt ansvar när det handlar om såväl stöd till elever som att se till att skolans personal har verktyg och kompetens att förebygga och hantera konflikter som uppkommer. Att lägga skulden på barn med funktionsnedsättningar vars beteende har sin grund i att vuxna i beslutsfattande ställning inte kan se till att barnen får rätt stöd i skolan, är varken moraliskt rätt eller löser detta problem. Anna Ekström behöver värna dessa barns rätt utbildning och trygg arbetsmiljö – inte tvärtom.