Ny enkätundersökning från Trots Allt!-projektet

Hur är det att ha ett barn med trotsproblematik/trotssyndrom? För att ta reda på detta skickade Attentions projekt Trots Allt! ut en enkätundersökning i slutet av 2019. Drygt 548 föräldrar svarade och bilden som växte fram var unison och tydlig: Ännu en föräldragrupp bland Attentions medlemmar som går på knä.

När svaren på de 21 frågorna som ställdes i enkäten bearbetades såg vi att följande områden var extra intressanta att dyka djupare i:

Hela livet påverkas

Av de tillfrågade föräldrarna uppger 80% att deras arbetssituation påverkas negativt av deras barns trotsproblematik. De har fått gå ner till deltid, eller behövt byta jobb för att få det att få ”livspusslet” att gå ihop. Vissa föräldrar har till och med blivit sjukskriva på grund av utmattning eller stress. Vidare så berättar 68% av föräldrarna att även parrelationen har blivit negativt påverkat av barnets beteende.

Omgivningen gör inte livet enklare

I enkäten syns det tydligt att familjerna ofta är en egen isolerad ö. Hela 51% uppger att deras närmsta anhöriga inte ger det stöd man behöver. De anhöriga saknar både kunskap och förståelse. Även utanför den närmsta familjen – i samhället i stort – stöter familjerna ofta på fördomar och ”goda råd”. Hela 55% uppger att man ofta får kommentarer från omgivningen.

Bristande vård & stöd

Trots att föräldrarna många gånger går på knä och har det tufft, så uteblir samhällets stöd. 76% svarar att de inte har något stöd från samhället alls kring barnets trotsproblematik. Även om svaren ser aningen bättre ut när det kommer till vård och behandling, så är det långt ifrån bra. 64% upplevde att barnet fått rätt eller delvis rätt vård och behandling, medan 36% upplevde att de inte fått det. Även när det gäller skolan, så finns det en hel del att önska för de här barnen. Endast 12% av föräldrarna tycker att skolan har kunskap och ger rätt typ av stöd och anpassningar.

Attentions förslag på förändringar

  • Öka kunskapen om trots genom forskning och metodutveckling.
  • Utbilda personal som möter familjerna i sin profession.
  • Erbjud stöd i föräldraskapet genomutbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
  • Ge de föräldrarna möjlighet till individuella stödjande samtal & individanpassad avlastning.
  • Samordna stödet så att det blir lättillgängligt.

Läs rapporten i sin helhet >> HÄR!