Sökresultat

Hittade 28 sidor med sökordet "OCD"

Anneli bloggar om OCD

Attention har fått många önskemål om texter som rör diagnosen OCD (tvångssyndrom). Vi har därför engagerat en bloggare som skriver om sitt liv med tvång. Hon heter Anneli Blomberg och har praktiserat på kansliets kommunikationsavdelning sedan några veckor tillbaka. – Många skäms över sina tvång och lider i tysthet. Det finns ingen anledning till det, säger Anneli. Anneli kommer att skriva två till fyra inlägg i månaden och belysa alla…

Nytt projekt – KBT via internet för barn och ungdomar med OCD

Barninternetprojektet (BIP) drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms Läns Landsting. Projektet sker i samarbete med Karolinska Institutet, Internetpsykiatrienheten på Psykiatri Sydväst och Linköpings Universitet. Målsättningen med projektet är att öka tillgängligheten av behandling för barn och ungdomar med ångeststörningar. Mer information om BIP-OCD finns på BUP:s hemsida här Det finns också möjlighet anmäla sig som deltagare….

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

Bakgrunden till förslaget är ett förslag om ett s.k. tredje steg i tandvårdsreformen. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers…

Relaterade tillstånd

Relaterade tillstånd Attention är inte bara inriktat på neuropsykiatriska diagnoser. Vi välkomnar alla som känner igen sig i våra kärnsymptom och har haft dessa sedan barndomen. Dyslexi Det är vanligt att personer som har NPF också har läs- och skrivsvårigheter. Ibland kan det bero på problemen med koncentration, uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet, men det kan också bero på att personen har dyslexi. Personer med dyslexi har svårt att…

Tourettes syndrom

Tourettes Syndrom Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom något som kallas för tics, upprepande reflexliknande rörelser och vokala ljud. Tourettes syndrom är delvis ärftligt och ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD eller OCD visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. Symtom på Tourette…

Remissvar på SOU 2012:33 Gör det enklare!

Bakgrunden till förslaget är regeringens målsättning att se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet, för att främja samarbetet på nationell nivå. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och…

Körkortskoll – NPF för trafiklärare

Körkortskoll är till för dig som är trafiklärare och vill lära dig mer om hur man undervisar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du som pedagog har stor betydelse för våra medlemmars chans att ta körkort. Körkortskoll bygger på kunskap och erfarenheter från ämnesexperter, trafiklärare och annan personal på trafikskolor. Även personer med NPF har fått bidra med sina erfarenheter i form av en enkätundersökning och…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

Bakgrunden till förslaget är syftet är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensamt vårdnadsansvar. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar…

Remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3)

Bakgrunden till förslaget är utredningens uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att bidrag och ersättningar utbetalas på felaktiga grunder eller med för högt belopp. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga…

Synpunkter till socialstyrelsen ang psykologisk behandling

Riksförbundet Attentions och Svenska OCD-förbundet Anankes (kallas i texten förbunden) synpunkter på Socialstyrelsens rapport: Psykologisk behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa – ett arbetsunderlag inför rehabiliteringsgarantin 2013. Diarienummer: S2012/8977/SF. Förbunden delar i stort rapportens slutsatser när det gäller angelägenhetsgrad för de olika terapiformerna. Förbunden delar också rapportens slutsats att det finns lite…

Synpunkter på utredningen om det självsanerande medieetiska systemet

Bakgrunden till förslaget är att Utgivarna tagit ett initiativ till en utredning om det pressetiska systemet. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns…

Remissvar på delbetänkandet ”Patientlag” (SOU 2013:2)

Bakgrunden till förslagen i delbetänkandet är Patientmaktsutredningens uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst,…

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget inom Socialdepartementet att ta fram förslag till åtgärder som underlättar för unga med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga att vilja och våga pröva på att arbeta eller att studera. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter…

Remissvar på betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget att klarlägga om regleringen i frågor som rör utbildning för barn och ungdomar vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. Utredningen ska även ge svar på om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

Bakgrunden till förslaget är förändringen av skollagen som innebär att Dammsdalskolan inte längre kan bedriva utbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd om de inte också har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer…