Attention har tillsammans med NSPH yttrat sig över förslag till ett reformerat klagomålsförfarande

Attention och NSPH har skrivit ett gemensamt remissvar över Klagomålsutredningens slutbetänkande Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)

Vi håller med utredningens bedömning att klagomålssystemet behöver bli tydligare, mer ändamålsenligt och i större utsträckning beakta patientens perspektiv. Att klagomål hanteras på ett systematiskt och rättssäkert sätt är viktigt för att patienter som upplever felaktigheter i vården kan få en förklaring eller upprättelse, men också för vårdgivarna som en möjlighet att förbättra sitt arbete.

Utredningens förslag innebär bland annat att patientnämnderna får ett utökat ansvar och att utredningsskyldigheten för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begränsas. Patientens klagomål föreslås också alltid i första hand gå via vårdgivaren innan en anmälan görs till IVO. För att förslagen ska ge de önskade effekterna ser utredningen också ett behov av en kulturförändring hos vården för att nå en mer patientcentrerad vård.

NSPH och Attention är positiva till förslaget som innebär att patientnämnderna ska erbjuda den enskilde ett mer praktiskt stöd i klagomålsprocessen samt att IVO i större utsträckning ska bedriva en riskbaserad tillsyn med patienterfarenheter som underlag och där patienter hörs som en del av tillsynen. Vi ser de problem som finns idag, men ställer oss tveksamma till förslaget att IVO:s utredningsskyldighet bör begränsas, i synnerhet innan man tryggat möjligheterna att klaga i ett nytt system. En konsekvensanalys över vad förslaget innebär för patienters möjligheter att klaga, bör göras innan en så drastisk begränsning genomförs.