Arkivet för Kategori: Remissvar

Remissvar gällande tvångsvård

I Utredningens slutbetänkande föreslås att en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer med skadligt bruk eller beroende. Förslagen […]
Läs mer 

Remissvar på utredningen ”En uppväxt fri från våld”

Attention har lämnat en remiss på slutbetänkandet av utredningen ”en uppväxt fri från våld”. I utredningen har ungdomar från Attentions […]
Läs mer 

Remissvar på Skolverkets förslag på digitaliserings-strategi 2023-2027

Attentions största invändning till hela strategin är att den saknar funktionshinderperspektiv och att strategin inte är fristående läroformer. Attention lyfte […]
Läs mer 

Attentions svar på SOU 2022:71 – Om barn i utsatta situationer

Riksförbundet Attention ställer sig positiva till att öka trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer genom att stärka barnperspektivet […]
Läs mer 

Attentions svar på remissen Statens ansvar för skolan – ett besluts och kunskapsunderlag SOU 2022:53

Styrningen av skolan är en fråga som har stor betydelse för våra medlemsgrupper. Attention har med stort intresse tagit del […]
Läs mer 

Attentions svar på remiss om vård och omsorg för äldre

Attention har besvarat remissen Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022). Mot […]
Läs mer 

Remissvar om fjärrundervisning

Riksförbundet Attentions har svarat på promemorian ”Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå”.  […]
Läs mer 

Rätt och lätt – ett förenklat regelverk för VAB

Attention har svarat på en remiss om förändringar i reglerna för VAB (SOU 2022:31). Vi lyfter bland annat fram betydelsen […]
Läs mer 

Tillgänglighetsdelegationen lämnar förslag om utökad vårdgaranti

Precis innan sommaren lämnade delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården över sitt slutgiltiga förslag som fått namnet ”Vägen […]
Läs mer 

Utredning om utökat skydd mot diskriminering

Funktionsnedsättning omnämns som en grund i diskrimineringslagen och enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) är diskriminering på grund av funktionsnedsättning också en av […]
Läs mer