Lyssna in elevernas behov och stärk lärarutbildningen med NPF-kunskap

Lyssna in elevernas behov, gör individuella anpassningar och stärk utbildningen för lärare och speciallärare med NPF-kunskap. Det är några synpunkter som Riksförbundet Attention lämnar till Utbildningsdepartementet i sitt remissvar över betänkandet ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning” (SOU 2016:77).

I betänkandet finns flera bra förslag, men också förslag som handlar om ökade krav såsom krav på föräldramedverkan. Vi hade hellre sett ett ökat fokus på hur en tillgänglig lärmiljö skapas där alla får förutsättningar att lyckas. I vårt eget nyligen avslutade projekt Min skola ser vi att bara en ökad dialog med eleven kan lösa många svårigheter.

Vår erfarenhet och uppfattning är att om skolan fungerade bättre, skulle barn och unga med våra diagnoser inte behöva varken vård eller stöd i samma utsträckning som idag. Inte heller deras föräldrar som ofta måste kämpa för att barnet ska få adekvat hjälp med följden att många drabbas av egen sjukskrivning.

Det finns ett klart behov av att både lärarutbildningen och speciallärar- och specialpedagog-utbildningarna stärks med utbildning om NPF och specialpedagogik. Här ser vi att förslag saknas.

Läs hela remissvaret här>>